Loading...
YPIN Factsheet no.4 ทุนการเผยแพร่ผลงานเชิงสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เผยแหล่งทุนสำหรับเผยแพร่ผลงานเชิงสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียด
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พื้นฐานการทำงานวิจัยของสายสังคมศาสตร์

รู้จักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รายละเอียด
การขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่องที่นักวิจัยควรรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามผลักดันประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคน ให้นักวิจัยต้องปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานวิจัยสู่ความเป็นสากล

รายละเอียด
จริยธรรมการวิจัยในคนสู่การสร้างมาตรฐานด้านการวิจัย
รายละเอียด