Loading...

บัณฑิตศึกษา

          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ ซึ่งศึกษาแบบเต็มเวลาในเวลาราชการ และภาคพิเศษ ซึ่งศึกษาในช่วงเย็น หรือศึกษาในวันเสาร์, วันอาทิตย์

          หลักสูตรระดับปริญญาโท สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ตามความสนใจ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย จะมีลักษณะที่แตกต่างจากในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป เพราะถือได้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้ว ในกรณีนี้จะเน้นไปที่การวิจัย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาต้องเขียน "วิทยานิพนธ์” (thesis) เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือการทำงาน

          ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างงานวิจัยที่เรียกว่า "ดุษฎีนิพนธ์" (dissertation) เพื่อการพัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับคณาจารย์ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรร่วมด้วย

View by Categories

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศึกษาเกี่ยวกับภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน โดยวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอภิปรายนำเสนอ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหลักสูตร ขณะที่การศึกษาภายนอกห้องเรียนวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรที่ทำงานตามองค์กรต่าง ๆ

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จะได้รับการส่งเสริมด้านการวิจัย สอนให้เรียนรู้ ค้ำชูธรรมศาสตร์ สร้างบทบาทต่อสังคม และชื่นชมประสบการณ์วิทยากร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

การตลาด (MARKETING)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อริเริ่มธุรกิจใหม่อย่างผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์และมืออาชีพจากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก และยังได้ถกเถียงกันในชั้นเรียน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภาควิชาการตลาดมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาคราชการ สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของการตลาดโลกได้อย่างทันสมัย มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ และเป็นคนที่ทำงานอย่างมีแผน มีระบบ และมีวินัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

การบริหารงานยุติธรรม (ศศ.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย ในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เรียนรู้ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เกี่ยวกับสาเหตุและการเข้าสู่อาชญากร นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความเข้าใจในโครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ของระบบยุติธรรม ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคม เพื่อประมวลข้อมูลและนำไปใช้ในทางด้านสังคมศาสตร์

การบริหารงานยุติธรรมเป็นวิชาการที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อความยุติธรรมสู่ประชาชน ท่ามกลางกระแสเรียกร้องสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาจำเลย ผู้ต้องขัง เหยื่อ อาชญากรรม รวมถึงกระแสความต้องการของประชาชนที่ประสงค์จะให้องค์กรทั้งหลายเข้าดำเนินงาน ระงับยับยั้ง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผล บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันกระแสดังกล่าว ทั้งยังต้องกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการ ศาล ทนายความ คุมประพฤติ และราชทัณฑ์ ได้อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (สส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในระบบสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีในงานสวัสดิการสังคมและในองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มการวิเคราะห์นโยบายและแผนสวัสดิการสังคมอีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเลือกตามความสนใจได้ว่าจะศึกษาแผน คือ แผนจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือ แผน คือ แผนศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์

ผู้ศึกษาในสาขานี้ จะมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ ปรับตัวเข้ากับหน่วยงานและโลกได้ดี เป็นนักสังคมสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งเครือข่ายชุมชนด้านสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

การบัญชี

เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ และจากวงการวิชาชีพบัญชีชั้นนำ จุด เด่นของหลักสูตรคือ  การมอบวุฒิบัตรรับรองให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาย IFRS และ Tax Planning

เป้าหมายของโครงการนี้คือการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี (ภาษีอากร/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ผู้อำนวยการบัญชี) ในเชิงลึกโดยเน้นองค์ความรู้ทางทฤษฎีพร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถทำงานทั้งในสายงานวิชาชีพด้านบัญชี และสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

การผังเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการผังเมืองเพื่อความยั่งยืน, รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน, ปฏิบัติการบูรณาการการวางแผน และเทคนิคการวางแผนขั้นสูงและวิธีการวิจัย ฯลฯ

เน้นคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง มีฐานความรู้ความสามารถในระดับกว้าง พร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกในวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองและวางแผน พัฒนาเมือง มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://w2.tds.tu.ac.th/

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับการพยาบาลขั้นสูง ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางจิตเวชและสุขภาพจิต จิตเภสัชบำบัด และการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต

มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้ง แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล และสามารถใช้ความรู้เหล่านี้วิเคราะห์ เพื่อประเมิน วางแผน และให้การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิตที่ซับซ้อน รวมทั้งครอบครัวและชุมชนได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://nurse.tu.ac.th/

การพยาบาลผู้ใหญ่

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับการพยาบาลขั้นสูง ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึก ผู้ใช้บริการผู้ใหญ่ทั้งที่อยู่ในภาวะ เจ็บป่วยเฉียบพลัน เจ็บป่วยเรื้อรัง และรุนแรง จนถึงภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย อย่างเป็นองค์รวม วิเคราะห์วินิจฉัยภาวะสุขภาพ ตัดสินใจทางคลินิกและวางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://nurse.tu.ac.th/

การภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน, การเรียนรู้ภาษาที่สอง, สัทศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ, วากยสัมพันธ์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกสอนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิควิธการสอนและระเบียบวิธีวิจัยได้มาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

การสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง พื้นฐานทางภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ การฝึกสอนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ และระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือทำอาชีพอาชีพอิสระด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและด้านทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ นักแปล ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

คณิตศาสตร์การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์การจัดการที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการที่จะขยายโอกาสให้กับ ผู้ที่มีความสนใจมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์การจัดการในระดับมหาบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ นักวิเคราะห์แผนงาน นักวิจัย นักวิชาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://math.sci.tu.ac.th/imma_200256.htm

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้วยการบ่มเพาะบัณฑิตที่มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นและตั้งใจในงานพัฒนาชนบท และเกิดสำนึกรับใช้สังคม

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จะมีความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยที่เข้มข้น เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชนบทที่ประชาชนหรือสังคมมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ เกิดเป็นเครือข่ายและองค์กรประชาชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นทั่วประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://psds.tu.ac.th/

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจหลัก ๆ แล้วยังศึกษาอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์และเทคนิคของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารโครงการ  การประเมินมูลค่า การศึกษาความเป็นไปได้ การลงทุนและการพัฒนา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย คือ การบูรณาการความรู้ทุกแขนงมาสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางวิชาในหลักสูตรมี การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพื่อ ให้นักศึกษารู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโลกและมองเห็น โอกาสใหม่ๆในตลาดต่างประเทศด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมายและภาษี เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์, ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มุ่งเน้นมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่กับความสามารถด้านธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างบูรณาการพร้อมในการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีความเข้าใจการแก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยนำพาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืนมีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://w2.tds.tu.ac.th/

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยจัดทำประเด็นทางกฎหมายที่จะค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ชัดเจน เพื่อแสวงหาคำตอบภายใต้วิธีการที่มีหลักเหตุผลและเชื่อถือได้ มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ และนำไป ประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม

มุ่งเน้นการศึกษาที่มีการค้นคว้าวิจัยด้านนิติศาสตร์ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 8 สาขาย่อย ได้แก่ สาขากฎหมายเอกชน สาขากฎหมายอาญา สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายต่างประเทศ สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สาขากฎหมายภาษี และสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักสูตรสำหรับกรณีทั่วไป และกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง มีพื้นฐานทางปัญญา ความคิดและทัศนคติอันส่งเสริมต่อการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลรู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตการพัฒนาสังคม และการผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความถูกต้องของสังคม

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง, กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมมาภิบาล, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ศึกษาสาขานี้สามารถทำงานในอาชีพนิติกร, ทหาร/ตำรวจ, ที่ปรึกษากฎหมาย, อัยการ ผู้พิพากษา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในองค์กรระหว่างประเทศ, นักวิชาการ, อาจารย์ หรือผู้บริหารหรือลูกจ้างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/

นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาครัฐ เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ บูรณาการของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ ผู้วางแผนนโยบายการเจรจาการค้า นักธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศภาคเอกชน นักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นักการทูตพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ ที่ปรึกษาเอกชนด้านการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.title.econ.tu.ac.th/mainpage/

นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยคณาจารย์ทั้งจากคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถกอภิปรายในระหว่างเรียน เน้นการวิเคราะห์ การนำเสนอ และผลิตรายงาน

ซึ่งการที่ชั้นเรียนมีส่วนผสมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ นักปฏิบัติ ผู้วางนโยบาย และนักบริหารนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/

บริหารดิจิทัล

ศึกษาเกี่ยวกับการเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านนโยบายและการบริหารดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบรับกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ ตลอดจนด้านกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก โดยหลักสูตรได้มีการนำงานวิจัยทางด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้ จะได้นำความรู้ไปในแง่ของการขับเคลื่อนผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

บริหารธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตร Part-time มีระยะเวลา 2 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรที่เข้มข้นเกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในระดับสูงและภาคธุรกิจรวมทั้งวิทยากรชั้นนำ จากภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับสถานการณ์ การเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา การ ใช้เกมส์จำลองทางธุรกิจเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ นักศึกษามีทางเลือกการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อให้นักศึกษาฝึกบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ทางบริหารธุรกิจในการทำงานวิจัยขั้นสูง จัดทำแผนธุรกิจและการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

บริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติของการบริหาร ธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากคณาจารย์และวิทยากรชั้นนำผู้เชี่ยวชาญ มีการใช้กรณีศึกษาและเกมส์จำลองทางธุรกิจ นักศึกษาสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อศึกษาปัญหาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงลึกในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเน้นการใช้การวิจัยขั้นสูงเพื่อมองปัญหาทรัพยากรมนุษย์และแสวง หาคำตอบเพื่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการบริหารทุนทางปัญญาที่ประสบความ สำเร็จเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจในการแข่งขันบนเวทีโลกได้ เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจในการผลิตนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วยอย่างมืออาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

บริหารเทคโนโลยี

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เสริมด้วยการตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังศึกษาการวางแผนเงินทุนและการกำกับดูแลการลงทุน กลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ และการตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี

ด้วยคณาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และหลักสูตรที่ตอบสนองต่อกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มีการประยุกต์เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ผสมผสานองค์ความรู้ด้าน บริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัว ทำให้ผู้ศึกษาในสาขานี้จะได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน, สิทธิขั้นพื้นฐาน, สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, การกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง, การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย, การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจ, ปัญหากฎหมายมหาชนในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ, สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ และสัมมนากฎหมายปกครอง

เพื่อมุ่งสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีทัศนคติที่นิยม เลื่อมใสในหลักนิติรัฐและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกล้าหาญในวิชาชีพที่จะใช้กฎหมายในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการทั้งสองดังกล่าว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม, ปัญหาการบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, บัณฑิตสัมมนา, วิทยาการชั้นสูงกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการบริหารกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ

มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรการบริหารเงินและงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคลและบทบัญญัติในกฎหมายทั้งในทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ การนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกระบวนการยุติธรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/

ผู้บริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร วิชาการ นำและการจัดการองค์กรซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างผู้นำที่มีความเป็นเลิศในองค์กร นอกจากนี้ยังมีหมวดวิชาทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่จะหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็น ผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยใช้ กรณีศึกษา การทำโครงการเชิงประยุกต์กับธุรกิจจริงและการใช้เกมส์จำลองทางธุรกิจ 

หลักสูตรผู้บริหารเน้นการศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจไทยที่จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หลักสูตรเน้นหนักให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองและความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างท่องแท้ มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดี และยึดมั่นในธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กระบวนทัศน์ ทฤษฎีและวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวคิดประเด็นใหม่ๆ ในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ พื้นที่และชุมชน รวมทั้งการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการ และการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ผู้ศึกษาในสาขานี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมพลังความสามารถของคน ชุมชน สังคมและท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของของสังคมได้อย่างบูรณาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต (รส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของหลักสูตรมีความเป็นสหวิทยาการ ผู้สอนประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์จากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

รส.ม. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแรงงาน  และสวัสดิการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อีกด้วย ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตร แต่ละครั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของแรงงาน และการเสริมสร้างสันติสุขใน วงการอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน, นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และเอกชน, นักวิเคราะห์อาหาร, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, นักการตลาด, พนักงานฝ่ายขาย, พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต, พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานอาหาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิชาการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์และนักวิชาการ, นักข่าว, นักแปล, เลขานุการ, มัคคุเทศก์, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา, รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การเขียนเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง, การพัฒนาทักษะการเขียน, ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, การเขียนรายงานระดับสูง

เพื่อให้ผู้ศึกษาสาขานี้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทั้งสี่ทักษะคือการฟัง การ พูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงที่สามารถทำการวิเคราะห์ วิจัย และค้นคว้าวิทยาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อประสบการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาชีพในสาขาของตนได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมสร้างผู้บริหารที่รู้ลึกเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับความรู้ด้านบริหาร จึงเหมาะกับผู้ที่ทำงานทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหาร เพื่อให้ เป็นนักบริหารที่มีทักษะแตกต่างจากผู้บริหารทั่วไป ซึ่งกำลังมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน  หลักสูตรนี้จึงเน้นการบริหารองค์กร และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรการเรียนการ สอนส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการบริหารจริงได้ รับนักศึกษารุ่นละไม่เกิน 60 คน

พัฒนาบุคลากรและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร, พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้บริหารระดับสูในฝ่ายงานเทคโนโลยี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต์, การวิจัยทางการสื่อสารเชิงปริมาณ, การวิจัยทางการสื่อสารเชิงคุณภาพ, หลักการจัดการการสื่อสารองค์กร, พฤติกรรมองค์กรกับการสื่อสาร, กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสารองค์กร และสัมมนาการจัดการการสื่อสารองค์กร

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการการสื่อสารให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามคุณสมบัติและศักยภาพของสื่อ และสอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติการจัดการการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานประโยชน์ทั้งสองภาค และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม สามารถบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีวิจัยทัศน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.jc.tu.ac.th/

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีประยุกต์เพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน, การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน, การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารสื่อสารมวลชน, กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงการบริหารงานและการจัดการธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมความสามารถ ความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เข้ากับวิชาชีพอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารด้านสื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันและอนาคต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.jc.tu.ac.th/

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสื่อสารมวลชน, สัมมนาบทบาทสื่อมวลชนในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม, สัมมนาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจัยสื่อสารมวลชน

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การวางนโยบาย และการวางแผนด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ การศึกษาจะเป็นในลักษณะสหวิชา เพื่อจะเอื้ออำนวยให้มหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบ รอบรู้ สามารถปฏิบัติงานในระดับนโยบายและหัวหน้าในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนงานสอนหรือวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.jc.tu.ac.th/

วิชาประวัติศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง, แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง, การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ อาจารย์, นักวิชาการ, นักคิด, นักเขียน, นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://lsed.tu.ac.th/

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก รวมทั้งการบูรณาการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ก้าวทันต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทางก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม และปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เกี่ยวข้องกับการวิจัยการผลิตตัวยาใหม่ ตำรับยา และ ระบบนำส่งยาใหม่การพัฒนายาและเครื่องสำอาง การควบคุมการผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย วิจัย และพัฒนายาใหม่ จากการ สังเคราะห์ทางเคมีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งการศึกษาการออกฤทธิ์และความเป็นพิษของยา

มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.pharm.tu.ac.th/

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (IPEN-IEE)

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอุตสาหกรรม ซึ่งจะแนะนำวิธีการวิจัยการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น และปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ค่าใช้จ่ายและเวลาสูญเปล่า ระเบียบวิธีการวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางวิศวกรรมอุตสาหการ เทคนิคทางการจัดการงานวิศวกรรม การวิจัยดำเนินงานขั้นสูง วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ วิศวกรรมการผลิต

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในจำนวนที่จำกัด และไม่เพียงพอที่จะ รองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องพยายามดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้และพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นจำนวนมาก ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จึงมีความสำคัญมาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/main

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคม ปัจจัยและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ สังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม และยังได้เรียนเกี่ยวกับแรงงานศึกษา ปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน ของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานและความเป็นธรรมในสังคม เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวัสดิการ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการคิดที่สะท้อนถึงการติดตามพัฒนาการของความรู้และความสามารถ ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง และเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

สตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา, วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม, ระเบียบวิธีวิจัยในแนวสตรีศึกษา, สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักวางแผนและกำหนดนโยบาย นักบริหารจัดการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรด้านการพัฒนา องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรระหว่างประเทศ หรือประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ci.tu.ac.th/

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเชิงวิจัยสถาปัตยกรรม, การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม เป็นการปฏิบัติการออกแบบเชิงวิจัย สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน มุ่งเน้นกระบวนการ ออกแบบสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ศึกษาวงจรการบริหารจัดการและดำเนินงานก่อสร้างของโครงการทางด้านสถาปัตยกรรมและ อสังหาริมทรัพย์

เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อเข้าสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ เน้นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพเป็นที่เชื่อถือของสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://w2.tds.tu.ac.th/

สหวิทยาการ

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาสังคม, ปรัชญาสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ

มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ci.tu.ac.th/

สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับการสัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างและระเบียบวิธีวิจัยด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เน้นให้ผู้ศึกษามีความสามารถขั้นสูง โดยมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างอิสระ มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ และผลิตผลงานวิจัยที่มีความเป็นต้นแบบที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ในระดับสูง และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ซึ่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการศึกษาเชิงกว้างและเชิงลึกในสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://w2.tds.tu.ac.th/

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ ปรัชญาและแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ด้านสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต

องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ผู้ศึกษาในสาขาวิชานี้นอกจากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้ว ยังเป็นเจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, วิธีการและการออกแบบการวิจัยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:แนวศึกษาและการปฏิบัติ, พลวัตโลกและนโยบายต่างประเทศ: ความสำเร็จ ความท้าทายและนวัตกรรม, ความร่วมมือและสถาบันระดับโลก, รัฐ ตลาด และโลกาภิวัตน์

คณะรัฐศาสตร์ ได้ก่อตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2541 โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีเป้าหมายที่จะสอนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าใจและเตรียมตัวต่อความท้าทายอันเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทั้งในระดับระดับภูมิภาคและระดับโลก  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/

สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ศึกษาเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ การดูแลสุขภาพองค์รวมในผู้สูงอายุ การประเมินและตรวจร่างกาย, ตรวจบริเวณศีรษะ ลำคอและช่องปาก, การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบได้ปกติในช่องปากและรอยโรคที่ผิดปกติในช่องปาก, นอกจากนี้ยังศึกษาวิชาชราภาพวิทยาสำหรับทันตบุคลากร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยาและทางชีวภาพของการชราภาพ, เพิ่มเติมในเรื่องทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ เป็นการบูรณะช่องปากให้มีรูปร่างและการทา หน้าที่ของระบบบดเคี้ยวให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สโมสรวารสารทันตกรรมผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นการผลิตผู้มีความรู้ความชำนาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้กับทันตบุคลากรและสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้กับประชาชนทั่วไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ศึกษาเกี่ยวกับชีวสถิติ, ชีววิทยาของกระดูก ส่วนประกอบพื้นฐานของโครงสร้างของกระดูก, ทันตชีววัสดุศาสตร์ขั้นสูง คลินิกทันตกรรมรากเทียม ศึกษาวัสดุพื้นฐานสำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม, ศัลยศาสตร์พื้นฐานสำหรับทันตกรรมรากเทียม พื้นฐานศัลยศาสตร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม และการควบคุมการติดเชื้อ, ปริทันตวิทยาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับทันตกรรมรากเทียม ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของอวัยวะปริทันต์รอบรากเทียมและความแตกต่างจากฟันธรรมชาติ ความกว้างทางชีววิทยาของเนื้อเยื่อปริทันต์ (biologic width) ลักษณะของเหงือกแบบต่างๆ ที่มีผลต่อความสวยงามในการฝังรากเทียม

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้บริการทันตกรรมรากเทียมแบบบูรณาการ และสามารถให้บริการทันตกรรมรากเทียมทั้งระบบของไทยและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมรากเทียมไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการผลิตมหาบัณฑิตด้านทันตกรรมรากเทียมแก่ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเพื่อการเปลี่ยนแปลง, ขอบข่ายการศึกษาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ, การบริหารองค์การสาธารณะ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในสังคมประชาธิปไตย และการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ

สร้างบุคลากรทางการบริหารที่มีความพร้อมในการทำงานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและบริบทโลก โดยมุ่ง ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ประเทศต้องการนักบริหารที่มีความเพียบพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทันสมัย ทักษะในการบริหารสมัยใหม่ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร หลักสูตรดังกล่าวจะส่วน สำคัญในการเสริมความเข้มแข็งของสังคมในประเด็นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/

สาขาวิชากายภาพบำบัด

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิจัย เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีศักยภาพในการทำวิจัยทางกายภาพบำบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยและการประกอบวิชาชีพมีวินัยและมีความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://allied.tu.ac.th/

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาเทคโนโลยีและระบบเกษตรอินทรีย์, หมวดวิชาการตลาด และการประกอบการ, หมวดวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพึ่งตนเอง, หมวดวิชาเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

เพื่อผลติบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการด้านการวิจัยทางด้านเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ โดยเน้นการวิจัย แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย และสามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ส่งเสริมการบริหารการจัดการเกษตรอินทรีย์ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัย, ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัย และสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางสังคม

มุ่งเน้นมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนงานวิจัยทั้งกระบวนการ มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน สามารถปฏิบัติงานวิจัยทางสังคม สามารถริเริ่มและดำเนินการวิจัยได้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://socanth.tu.ac.th/

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาประยุกต์กับการจัดการทางการเมือง, การค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง, การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง, การเมืองการปกครองไทย, การเมืองว่าด้วยการจัดการนโยบายสาธารณะ และพลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านการเมือง และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรากฏการณ์ทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความหมายของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม และมีความสามารถในการนำทางการเมือง และการบริหาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/

สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กติการะหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, โลกาภิบาลและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ, การเตรียมความพร้อมการเขียนวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการกา ลังทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศชาติ ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กำลังคนที่มีความรู้ทั้งในด้านการเมืองและการระหว่างประเทศอย่างลุ่มลึกรองรับงานต่างๆ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/

สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การวิเคราะห์ข้อเขียนภาษาฝรั่งเศส, ศิลปะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักแปล, การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์, ทฤษฎีและหลักวิธีการแปล, การแปลฝรั่งเศส – ไทยทั่วไป และการวิเคราะห์การแปล

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักแปลอิสระหรืออาจารย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการแปล, การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการแปล, ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแปล, เทคโนโลยีการแปล, ภาษาไทยเพื่อการแปล, การแปลอังกฤษเป็นไทย

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักแปล, บรรณาธิการงานแปล, ผู้ตรวจสอบงานแปล, นักวิจัย /อาจารย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม สถิติประยุกต์ สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบจากตำรา วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดแผนไทยและการประยุกต์ สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้าน เปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยได้อย่างลึกซึ้งด้วยกระบวนการวิจัยทางคลินิก กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และจริยธรรม อันเป็นที่ยอมรับในระบบสากล รวมทั้ง มีกระบวนการคิด สามารถติดตามความรู้ที่ทันสมัยเพื่อนำมาผสมผสานและบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระดับสากล เพื่อช่วยแก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิตนามธรรม, พีชคณิตเชิงเส้น, การวิเคราะห์เชิงเส้น และสัมมนาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน สามารถลงวิชาเสริมพื้นฐานได้

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ เป็นนักคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, นักสถิติ, คอมพิวเตอร์, นักฟิสิกส์, นักฟิสิกส์อิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ การวัดและการประเมินผล, การประเมินบุคคล, ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ, ความรู้เรื่องอาชีพ, จิตวิทยาการให้ความช่วยเหลือในจิตวิทยาการปรึกษา และเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่ม

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและจริยธรรมในการ ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่บุคคล และกลุ่มบุคคลในองค์กรต่าง ๆ  ให้รู้จักปรับตัวอย่างเหมาะสมและมีความสุขทั้งด้านส่วนตัว สังคมและการทำงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา, การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา, จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง, สภาพการทำงานและองค์ประกอบด้านบุคคล, ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานและนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาชีวมานุษยวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา, แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่วมสมัย, การวิจัยทางมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา

เป็นหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นหลัก และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมานุษยวิทยาเป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่ปรารถนาจะทำความเข้าใจมนุษย์ทั้งในแง่ที่มนุษย์เป็นผลิตผลของระบบสังคม วัฒนธรรมที่เขามีชีวิตอยู่ และในแง่ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ควบคุม และเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตรอบ ๆ ตัวของเขา ดังนั้นเนื้อหาของมานุษยวิทยาจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิตพฤติกรรม ความคิดความเข้าใจ การให้ความหมาย ตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก มานุษยวิทยาเน้นการพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://socanth.tu.ac.th/

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ศึกษาเกี่ยวกับชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และอนุพันธุ์ บทบาทโครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่านี้ในร่างกาย, ชีวเคมีพันธุศาสตร์ กลไกและหลักการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของจีนส์ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับจีนส์และโครโมโซม การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ศาสตร์ด้านชีวสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง, บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญในศาสตร์ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สามารถอธิบายถึงสาเหตุและกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคตลอดจนการเกิดพยาธิสภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรือทำวิจัยทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้ทันสมัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษาญี่ปุ่น, สัมมนาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น, การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ, สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, การเมืองและเศรษฐกิจญี่ปุ่น, วรรณกรรมกับสังคมญี่ปุ่น

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิชาการ, อาจารย์, นักวิจัย, ข้าราชการและพนักงานในองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น, พนักงานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน จริยธรรมและหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์, เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับนิติวิทยาศาสตร์, นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา และการพิสูจน์หลักฐานและการวิเคราะห์อาชญากรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://allied.tu.ac.th/

สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส, สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบัน, ระเบียบวิธีวิจัย, ภาษาฝรั่งเศสด้านสังคมศาสตร์ระดับสูง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษา วรรณคดี การปกครองเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนา, พระไตรปิฎกและอรรถกถา, พุทธศาสนาเถรวาท, พุทธศาสนามหายาน, กรรมฐานในพุทธศาสนา

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ บรรณาธิการและนักเขียนงานด้านพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่สายวิชาการด้านพุทธศาสนา เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาฟิสิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์คลาสสิก, ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก, กลศาสตร์ควอนตัม, กลศาสตร์เชิงสถิติ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์

เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ในการสนับสนุนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อศึกษาเฉพาะด้านเสียงและระบบเสียง, หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านระบบคำและประโยค, หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านระบบความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร์, หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านระบบข้อความ, หัวข้อศึกษาเฉพาะการประยุกต์ภาษาศาสตร์, ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์

มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการภาษาศาสตร์ขั้นสูงอย่างลุ่มลึกโดยสามารถวิเคราะห์วิจัยภาษาและประเด็นที่เกี่ยวของกับภาษาในด้านต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญ มีความรอบรู้และสามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์งานวิชาการ มีพื้นฐานทางปัญญาความคิด และทัศนคติที่ดีในการแสวงหาความรู้ตามวิทยาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานและการดำรงชีวิต ตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้และแนวทางในการแก้ปัญหาของส่วนรวม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการ, การเขียนงานวิจัย, ประวัติวรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีวิจารณ์ร่วมสมัย

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาและวรรณคดีในระดับอุดมศึกษา, นักแปลหนังสือ ภาพยนตร์ และวารสารต่าง ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาภาษาไทย

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์กับการศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทย, วรรณกรรมไทยต่างสมัย, ระเบียบวิธีวิจัย พร้อมทั้งวิชาเลือกที่สามารถเลือกตามความสนใจได้อีกหลายรายวิชา

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย, บรรณาธิการ, นักวิจารณ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

ศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา พยากรณ์ สมุฏฐาน การศึกษาวิเคราะห์เมตา การศึกษาทางเลือกและเศรษฐกิจทางคลินิก รวมทั้งวิพากษ์และประเมินคุณค่าการศึกษาแต่ละรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลระยาดวิทยาคลินิกขั้นสูง และสัมมนาระบาดวิทยาคลินิก

ระบาดวิทยาเป็นศาสตร์เพื่อตอบคำถามทางคลินิกด้านสมุฏฐานของโรค การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การพยากรณ์ การพัฒนาวิธีป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางคลินิก โดยมุ่งประเด็นของความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเกิดโรค ผลที่ตามมาและสาเหตุ นอกจากนี้ สามารถบูรณาการกับศาสตร์ด้านการแพทย์คลินิก สถิติศาสตร์คลินิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเวชปฏิบัติทางคลินิก การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค และการกำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน, วรรณคดีจีนก่อนสมัยใหม่, วัฒนธรรมจีนกับโลกปัจจุบัน, ระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิชาการ วิจัยข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านวัฒนธรรมจีนตามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ, อาจารย์สอนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาทุกระดับ, ทำงานด้านสื่อสารมวลชน, ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์, ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ, ทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://arts.tu.ac.th/index.html

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัย, การวิเคราะห์อัลกอริทึม, ทฤษฎีการคำนวณ, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยและ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและขั้นตอนการทำงานวิจัย การค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารและข้อมูลทางเครือข่ายสารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมติฐานวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล การควบคุมงานวิจัย การแปลผลทางสถิติในการเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร จริยธรรมในการทำวิจัยในคนและสัตว์ ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย

ผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจัยระดับสากล ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (พรีคลินิก) กับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกและชุมชน เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยในการผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนโดยรวม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา, เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม, บัณฑิตสัมมนา, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

หลักสูตรนี้มีขึ้นเพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถวางแผนจัดการและแก้ปัญหาและค้นคว้าวิจัยในการจัดการและควบคุม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์เครื่องมือใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่น ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น, ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ, การวิเคราะห์เชิงสถิติ, การออกแบบการทดลอง, การวิเคราะห์หลายตัวแปร, การวิเคราะห์การถดถอย และเทคนิคการชักตัวอย่าง

หลักสูตรสถิติประยุกต์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางด้านสถิติ และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ตรงตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย, สัมมนาเคมี และเคมีอินทรีย์ขั้นสูง

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด แนวคิดสำคัญทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยา ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดยังคงมีจำกัด ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ที่สำคัญในประเทศไทยเองยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยาโดยตรง

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาองค์ความรู้เพื่อชี้นำพัฒนาแก้ปัญหาสังคมทุกด้าน ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์มีศักยภาพทางด้านโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการงบประมาณการวิจัย และมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถผลิตวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือพัฒนาวิธีการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกระดับครบวงจรและยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร, สัมมนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร, ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีการเกษตร

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีความสามารถสูง ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีความสามารถที่จะคิดค้น และพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่ไปกับจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ, กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ อาจารย์, นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์, พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ, ลูกจ้างตามสถานประกอบการ หรืออาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

ศึกษาเกี่ยวกับการสัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท, ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท, การฝึกปฏิบัติภาคสนาม และบัณฑิตสัมมนา

ผู้ที่ศึกษาสาขานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ นักเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท, นักวิจัยและนักวิชาการด้านการพัฒนาชนบท, ผู้จัดการโครงการด้านการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม, นักวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sci.tu.ac.th/

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ , ทฤษฎีและแนวคิดสำหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและหลักการเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว บูรณาการการสร้างนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน : สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มในประชากรเฉพาะวิทยาการระบาด นโยบายและการวางแผนสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพครอบครัวการสื่อสารสุขภาพ, สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาสาขานี้ มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้เรื่องสุขภาพของ

สังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชนชั้นสูง สามารถสร้างงานวิจัยใหม่โดยบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพของสังคมในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของสังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาเวชปฏิบัติชุมชน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับการพยาบาลขั้นสูง ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก

มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นองค์รวมในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ทั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม วัฒนธรรม นโยบายสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม รวมทั้ง หลักการพยาบาลต่างวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://nurse.tu.ac.th/

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข, วิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข, สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข, อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยมีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fph.tu.ac.th/

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์, ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง, การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยการสื่อสาร, การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพขั้นสูง และการวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณขั้นสูง

เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้นทั้งในเชิงลุ่มลึกและกว้างขวาง ตลอดจนมุ่งเน้นความรู้และการวิจัยขั้นสูง สามารถนำสังคมไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับชาติและในระดับสากล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.jc.tu.ac.th/

ออกแบบการจัดการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานที่ดีในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญผลักดันและความกังวลของภาครัฐภาคเอกชนและภาคบริการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกเศรษฐศาสตร์บริการและการคิดระบบ มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดการให้บริการและการออกแบบบริการ ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิเคราะห์แนวความคิดเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการเป็นผู้นำการจัดการความรู้การจัดการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงองค์กรและความยั่งยืน

เพื่อตอบสนองแนวคิดและแนวความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมการให้บริการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการออกแบบบริการ (MSD) มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการใช้งานจริงและเป็นรูปธรรม คิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่อุตสาหกรรมบริการมีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ศึกษาการบูรณาการความรู้ผสมผสานระหว่างการบริการวิชาการและการวิจัย เช่น การลงฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของชุมชนให้ตรงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการทำวิจัยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำวิจัยขั้นสูง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเทคนิคการแพทย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://allied.tu.ac.th/

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค รวมไปถึงประเด็นวิวาทะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวในเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว และยังศึกษารวมไปถึงเศรษฐมิติอีกด้วย

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ในการทำงานในองค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทต่างชาติ ภาคราชการ อาทิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคเบื้องต้น  เสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ นอกจากนี้ยังเสริมพื้นฐานการบัญชี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้สภาวะต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของพฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ นอกจากนี้ยังเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจและการเงิน

หัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่แท้จริงแล้ว คือ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อใช้กับการทำงาน ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัและเอกชน ประกอบกับพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้รู้จักการมองรอบด้าน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบสูง เตรียมพร้อมรับมือสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/

View by Categories