Loading...

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจัดสอนใน 2 รูปแบบ คือ ศึกษาแบบเต็มเวลา (ในเวลาราชการ) และไม่เต็มเวลา (ช่วงเย็น และ/หรือ วันเสาร์ อาทิตย์) หลักสูตรระดับปริญญาโท สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ตามที่สนใจ คือ ทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือการทำงาน ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับคณาจารย์ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

View by Categories

การตลาด (MARKETING)

ภาควิชาการตลาดเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถออกไปเป็นนักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาคราชการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาได้การเรียนการสอนในภาควิชาการตลาด จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิทยาการที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ และเป็นคนที่ทำงานอย่างมีแผน มีระบบ และมีวินัย

การบริหารงานยุติธรรม(ศศ.ม.)

การบริหารงานยุติธรรม(ศศ.ม.)

การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม(สส.ม.)

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษในระบบทวิภาค การศึกษาประกอบ ด้วยการศึกษารายวิชา การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลวิชา วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
การศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถ เลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งตามความ สนใจคือ

 • แผน ก. แผนทำวิทยานิพนธ์
 • แผน ข. แผนทำสารนิพนธ์
ชนบทศึกษาและการพัฒนา
นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)

การจัดการเรียนการสอน

โครงการฯ จะดำเนินการสอนโดยมีคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นทีมผู้สอน 

ลักษณะการเรียนการสอน 

เน้นกรณีศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยคณาจารย์ทั้งจากคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถกอภิปรายในระหว่างเรียน เน้นการวิเคราะห์ การนำเสนอ และ ผลิตรายงาน ซึ่งการที่ชั้นเรียนมีส่วนประสมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ นักปฎิบัติ ผู้วางนโยบาย และนักบริหารนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้ที่ทำงานหรือมีความสนใจวงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ แนวโน้มของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อิทธิพลของประเด็นสิ่งแวดล้อมกับการค้า การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2. นักธุรกิจที่มีประเด็นคำถาม ทั้งการลงทุน การจ้างงาน การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ทั้งในและระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการ 
 3. ผู้เจรจาการค้า ผู้ระงับข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ย หรือพิจารณาการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากธุรกรรมระหว่างประเทศ 
 4. พนักงานในส่วนต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ที่ตระหนักในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์  
 5. ผู้สนใจเรียนรู้บริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศในมิติกฎหมายและเศรษฐศาสตร์  
บริหารงานวัฒนธรรม

Location: จัดการเรียนการสอนที่วัฒนธรรมและชุมชนที่มีความเป็นมายาวนาน อันยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์โดดเด่นอย่างแน่นเหนียว

Length: ศึกษาครบหลักสูตรเพียง 3.5 ปี สำหรับระดับปริญญาตรีและ1.5 ปี สำหรับระดับปริญญาโท

Lively curriculum: หลักสูตรเน้นความทันสมัยบนพื้นฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันนำไปสู่นิยามความสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ

Learning activities: สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษา บทบาทสมมติ วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Leading to ASEAN: เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างรอบด้าน

บริหารดิจิทัล

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation) ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Exponential Change) นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน รวมไปถึงพฤติกรรมและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลให้วิธีการดำเนินธุรกิจเหล่านั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ส่งผลกระทบกับธุรกิจในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการบริการ หรือแม้กระทั่งภาครัฐ หากธุรกิจใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียทั้งในเรื่องของความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการทำกำไร หรือถ้าแย่ไปกว่านั้นอาจส่งผลถึงความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ

    รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงได้มีการประกาศนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัลนโยบาย (Digital Economy) เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการพัฒนาปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยภาครัฐได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเป็นเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อนผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารดิจิทัล จัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติด้านนโยบายและการบริหารดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบรับกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ ตลอดจนด้านกฏหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก โดยหลักสูตรได้มีการนำงานวิจัยทางด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Digital Officer หรือ Chief Information Officer) ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกรอบนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย

 

บริหารเทคโนโลยี
 • เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์  และการบริการมี ความแตกต่าง  ผลกระทบที่เกิดกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 • รู้จักวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการที่มองการบริหารจัดการในทุกมุมมอง  ไม่ว่าจะเป็นในแง่การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
 • ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดในเชิงระบบ คิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งในการทำงานในสาขาต่างๆ และในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก

 

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต(พช.ม.)

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต(พช.ม.)

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต(รศ.ม.)
ช่วงปี 2515-2519 สังคมไทยเผชิญกับปัญหาสังคมหลายประการอันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
สังคมอุตสาหกรรม “แรงงาน” ถูกใช้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศดังกล่าวโดยเน้นสร้างความชำนาญการในสาขางานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 “สวัสดิการแรงงาน” เป็นหลักสูตร
การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาหนึ่งที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrial Countries, NICs)
บทบาทการพัฒนาแรงงานมีความโดดเด่นมากขึ้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาของประเทศและความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก สส.ม. (สวัสดิการแรงงาน) เป็นหลักสูตร
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการประสาทปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
(รส.ม.) นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา
วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์จะเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (Master of Education in Learning Sciences and Educational Innovation) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ ทักษะการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในบริบทต่างๆของสังคม

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน หลักสูตรจะใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

คุณลักษณะบัณฑิต และตำแหน่งงาน/อาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจในทฤษฏีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ มีความสามารถในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาในมิติต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และปัญญาปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ของสังคมเพื่อทำงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย

บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่างๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาได้แก่

 • นักการศึกษาที่ทำงานด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกระดับ
 • กระบวนกร หรือวิทยากรกระบวนการ ที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์ในบริบทต่างๆ
 • นักทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
 • อาจารย์และผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา
 • นักวิจัยด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
 • ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม
 • นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ  
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (iPEN-iEE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีทักษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาวิชานโยบายสังคม)
สังคมสงเคราห์ศาสตร์มหาบัณฑิต(สส.ม.)

สังคมสงเคราห์ศาสตร์มหาบัณฑิต(สส.ม.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Social Work Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย       : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย        : สส.ม.


ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of Social Work
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : M.S.W.

ปรัชญาหลักสูตร

     องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม


วัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) มีองค์ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมโลกาภิวัตน์ 
     2) มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
     3) เสริมสร้างความสามารถของมหาบัณฑิตในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับหน่วยงาน และประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     4) มีความรู้ด้านการบริหารงานและนโยบายสวัสดิการสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 
     ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตำราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     การรับเข้าศึกษา  :  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทยสำหรับนักศึกษาพิการจะพิจารณาเป็นรายกรณี
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     - นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
     - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร  
     - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คณาจารย์ประจำหลักสูตร 
     อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล
     อาจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ  ศรีมีชัย
     อาจารย์ ปิ่นหทัย  หนูนวล

สถานที่จัดการเรียนการสอน
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร:
 
 
ออกแบบการจัดการบริการ

อุตสาหกรรมบริการทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของลักษณะของประสบการณ์ที่พวกเขานำเสนอตลอดจนการเข้าถึงของพวกเขาในทุกพื้นที่ของประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก แม้อุตสาหกรรมที่อาจเห็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิตตอนนี้มีองค์ประกอบบริการที่สำคัญ แนวโน้มนี้เรียกว่าการให้บริการหรือการให้บริการที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ยกระดับการออกแบบและการส่งมอบให้มีความสำคัญยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนของการพาณิชย์และสังคม

นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นการผลิตประสิทธิผลประสิทธิภาพประสิทธิผลความโปร่งใสการใช้ทรัพยากรและความยั่งยืนในองค์กรภาครัฐและเอกชน

โครงการนานาชาติด้านนวัตกรรมบริการได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายระดับภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015 และอื่น ๆ รวมถึงความต้องการของผู้ให้บริการภาครัฐและเอกชนด้วย นวัตกรรมบริการและความเป็นเลิศเป็นแรงผลักดันในภาครัฐและเอกชนมากรวมทั้งในการตัดสินใจของประชาสังคม ด้วยการนำเสนอผู้ให้บริการหลัก 3 รายนี้เข้าด้วยกันโปรแกรม MSI ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้สัมผัสกับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ในการให้บริการที่เป็นธรรมรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลและน่าพอใจในสภาพแวดล้อมทั่วโลก

 
จุดแข็งของเรา
มีหลายเหตุผลที่คุณจะเข้าร่วมโปรแกรม MSI ได้แก่ :
 
โปรแกรมมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในการส่งเสริมการเรียนรู้
จากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และกิจกรรมด้านการวิจัยและการให้คำปรึกษาโครงการมีมุมมองทั่วโลกและภูมิภาคเช่น อาเซียน, GMS
วิธีสหวิทยาการและความร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความซับซ้อนของศตวรรษที่ 21
ผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างการเรียนที่เหมาะสมกับผู้ที่ทำงาน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ชื่อย่อ ศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Economics 

ชื่อย่อ M.Econ.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้งด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผน ซึ่งจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
 3. มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป