Loading...

บัณฑิตศึกษา

          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ ซึ่งศึกษาแบบเต็มเวลาในเวลาราชการ และภาคพิเศษ ซึ่งศึกษาในช่วงเย็น หรือศึกษาในวันเสาร์, วันอาทิตย์

          หลักสูตรระดับปริญญาโท สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ตามความสนใจ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย จะมีลักษณะที่แตกต่างจากในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป เพราะถือได้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้ว ในกรณีนี้จะเน้นไปที่การวิจัย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาต้องเขียน "วิทยานิพนธ์” (thesis) เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือการทำงาน

          ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างงานวิจัยที่เรียกว่า "ดุษฎีนิพนธ์" (dissertation) เพื่อการพัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับคณาจารย์ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรร่วมด้วย

View by Categories

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศึกษาเกี่ยวกับภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน โดยวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอภิปรายนำเสนอ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหลักสูตร ขณะที่การศึกษาภายนอกห้องเรียนวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรที่ทำงานตามองค์กรต่าง ๆ

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จะได้รับการส่งเสริมด้านการวิจัย สอนให้เรียนรู้ ค้ำชูธรรมศาสตร์ สร้างบทบาทต่อสังคม และชื่นชมประสบการณ์วิทยากร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

การตลาด (MARKETING)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อริเริ่มธุรกิจใหม่อย่างผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์และมืออาชีพจากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก และยังได้ถกเถียงกันในชั้นเรียน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภาควิชาการตลาดมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาคราชการ สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของการตลาดโลกได้อย่างทันสมัย มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ และเป็นคนที่ทำงานอย่างมีแผน มีระบบ และมีวินัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

การบริหารงานยุติธรรม (ศศ.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมไทย ในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เรียนรู้ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เกี่ยวกับสาเหตุและการเข้าสู่อาชญากร นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความเข้าใจในโครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ของระบบยุติธรรม ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคม เพื่อประมวลข้อมูลและนำไปใช้ในทางด้านสังคมศาสตร์

การบริหารงานยุติธรรมเป็นวิชาการที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อความยุติธรรมสู่ประชาชน ท่ามกลางกระแสเรียกร้องสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาจำเลย ผู้ต้องขัง เหยื่อ อาชญากรรม รวมถึงกระแสความต้องการของประชาชนที่ประสงค์จะให้องค์กรทั้งหลายเข้าดำเนินงาน ระงับยับยั้ง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผล บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันกระแสดังกล่าว ทั้งยังต้องกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการ ศาล ทนายความ คุมประพฤติ และราชทัณฑ์ ได้อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (สส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในระบบสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีในงานสวัสดิการสังคมและในองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มการวิเคราะห์นโยบายและแผนสวัสดิการสังคมอีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเลือกตามความสนใจได้ว่าจะศึกษาแผน คือ แผนจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือ แผน คือ แผนศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์

ผู้ศึกษาในสาขานี้ จะมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ ปรับตัวเข้ากับหน่วยงานและโลกได้ดี เป็นนักสังคมสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งเครือข่ายชุมชนด้านสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

การบัญชี

เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ และจากวงการวิชาชีพบัญชีชั้นนำ จุด เด่นของหลักสูตรคือ  การมอบวุฒิบัตรรับรองให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาย IFRS และ Tax Planning

เป้าหมายของโครงการนี้คือการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี (ภาษีอากร/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ผู้อำนวยการบัญชี) ในเชิงลึกโดยเน้นองค์ความรู้ทางทฤษฎีพร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถทำงานทั้งในสายงานวิชาชีพด้านบัญชี และสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

การภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน, การเรียนรู้ภาษาที่สอง, สัทศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ, วากยสัมพันธ์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกสอนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิควิธการสอนและระเบียบวิธีวิจัยได้มาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

การสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง พื้นฐานทางภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ การฝึกสอนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ และระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือทำอาชีพอาชีพอิสระด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและด้านทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ นักแปล ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้วยการบ่มเพาะบัณฑิตที่มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นและตั้งใจในงานพัฒนาชนบท และเกิดสำนึกรับใช้สังคม

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จะมีความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยที่เข้มข้น เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชนบทที่ประชาชนหรือสังคมมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ เกิดเป็นเครือข่ายและองค์กรประชาชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นทั่วประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://psds.tu.ac.th/

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจหลัก ๆ แล้วยังศึกษาอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์และเทคนิคของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารโครงการ  การประเมินมูลค่า การศึกษาความเป็นไปได้ การลงทุนและการพัฒนา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย คือ การบูรณาการความรู้ทุกแขนงมาสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางวิชาในหลักสูตรมี การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพื่อ ให้นักศึกษารู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโลกและมองเห็น โอกาสใหม่ๆในตลาดต่างประเทศด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยคณาจารย์ทั้งจากคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถกอภิปรายในระหว่างเรียน เน้นการวิเคราะห์ การนำเสนอ และผลิตรายงาน

ซึ่งการที่ชั้นเรียนมีส่วนผสมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ นักปฏิบัติ ผู้วางนโยบาย และนักบริหารนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/

บริหารดิจิทัล

ศึกษาเกี่ยวกับการเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านนโยบายและการบริหารดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบรับกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ ตลอดจนด้านกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก โดยหลักสูตรได้มีการนำงานวิจัยทางด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ที่ศึกษาในสาขานี้ จะได้นำความรู้ไปในแง่ของการขับเคลื่อนผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

บริหารธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตร Part-time มีระยะเวลา 2 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรที่เข้มข้นเกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในระดับสูงและภาคธุรกิจรวมทั้งวิทยากรชั้นนำ จากภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับสถานการณ์ การเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา การ ใช้เกมส์จำลองทางธุรกิจเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ นักศึกษามีทางเลือกการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อให้นักศึกษาฝึกบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ทางบริหารธุรกิจในการทำงานวิจัยขั้นสูง จัดทำแผนธุรกิจและการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

บริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติของการบริหาร ธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากคณาจารย์และวิทยากรชั้นนำผู้เชี่ยวชาญ มีการใช้กรณีศึกษาและเกมส์จำลองทางธุรกิจ นักศึกษาสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อศึกษาปัญหาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงลึกในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเน้นการใช้การวิจัยขั้นสูงเพื่อมองปัญหาทรัพยากรมนุษย์และแสวง หาคำตอบเพื่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการบริหารทุนทางปัญญาที่ประสบความ สำเร็จเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจในการแข่งขันบนเวทีโลกได้ เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจในการผลิตนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วยอย่างมืออาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

บริหารเทคโนโลยี

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เสริมด้วยการตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังศึกษาการวางแผนเงินทุนและการกำกับดูแลการลงทุน กลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ และการตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี

ด้วยคณาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และหลักสูตรที่ตอบสนองต่อกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มีการประยุกต์เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ผสมผสานองค์ความรู้ด้าน บริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัว ทำให้ผู้ศึกษาในสาขานี้จะได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

 

ผู้บริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร วิชาการ นำและการจัดการองค์กรซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างผู้นำที่มีความเป็นเลิศในองค์กร นอกจากนี้ยังมีหมวดวิชาทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่จะหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็น ผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยใช้ กรณีศึกษา การทำโครงการเชิงประยุกต์กับธุรกิจจริงและการใช้เกมส์จำลองทางธุรกิจ 

หลักสูตรผู้บริหารเน้นการศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจไทยที่จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หลักสูตรเน้นหนักให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองและความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างท่องแท้ มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดี และยึดมั่นในธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กระบวนทัศน์ ทฤษฎีและวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวคิดประเด็นใหม่ๆ ในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ พื้นที่และชุมชน รวมทั้งการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการ และการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ผู้ศึกษาในสาขานี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมพลังความสามารถของคน ชุมชน สังคมและท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของของสังคมได้อย่างบูรณาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต (รส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของหลักสูตรมีความเป็นสหวิทยาการ ผู้สอนประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์จากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

รส.ม. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแรงงาน  และสวัสดิการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อีกด้วย ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตร แต่ละครั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของแรงงาน และการเสริมสร้างสันติสุขใน วงการอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิชาการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์และนักวิชาการ, นักข่าว, นักแปล, เลขานุการ, มัคคุเทศก์, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา, รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การเขียนเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง, การพัฒนาทักษะการเขียน, ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, การเขียนรายงานระดับสูง

เพื่อให้ผู้ศึกษาสาขานี้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทั้งสี่ทักษะคือการฟัง การ พูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงที่สามารถทำการวิเคราะห์ วิจัย และค้นคว้าวิทยาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อประสบการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาชีพในสาขาของตนได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมสร้างผู้บริหารที่รู้ลึกเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับความรู้ด้านบริหาร จึงเหมาะกับผู้ที่ทำงานทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหาร เพื่อให้ เป็นนักบริหารที่มีทักษะแตกต่างจากผู้บริหารทั่วไป ซึ่งกำลังมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน  หลักสูตรนี้จึงเน้นการบริหารองค์กร และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรการเรียนการ สอนส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการบริหารจริงได้ รับนักศึกษารุ่นละไม่เกิน 60 คน

พัฒนาบุคลากรและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร, พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้บริหารระดับสูในฝ่ายงานเทคโนโลยี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/

วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://lsed.tu.ac.th/

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก รวมทั้งการบูรณาการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ก้าวทันต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทางก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (IPEN-IEE)

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอุตสาหกรรม ซึ่งจะแนะนำวิธีการวิจัยการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น และปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ค่าใช้จ่ายและเวลาสูญเปล่า ระเบียบวิธีการวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางวิศวกรรมอุตสาหการ เทคนิคทางการจัดการงานวิศวกรรม การวิจัยดำเนินงานขั้นสูง วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้ วิศวกรรมการผลิต

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในจำนวนที่จำกัด และไม่เพียงพอที่จะ รองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องพยายามดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้และพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นจำนวนมาก ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งผู้ที่ศึกษาในสาขานี้จึงมีความสำคัญมาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/main

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม)

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคม ปัจจัยและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ สังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม และยังได้เรียนเกี่ยวกับแรงงานศึกษา ปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน ของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานและความเป็นธรรมในสังคม เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวัสดิการ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการคิดที่สะท้อนถึงการติดตามพัฒนาการของความรู้และความสามารถ ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง และเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

สตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา, วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม, ระเบียบวิธีวิจัยในแนวสตรีศึกษา, สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักวางแผนและกำหนดนโยบาย นักบริหารจัดการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรด้านการพัฒนา องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรระหว่างประเทศ หรือประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ci.tu.ac.th/

สหวิทยาการ

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาสังคม, ปรัชญาสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ

มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ci.tu.ac.th/

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ ปรัชญาและแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ด้านสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต

องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ผู้ศึกษาในสาขาวิชานี้นอกจากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้ว ยังเป็นเจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socadmin.tu.ac.th/

สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ศึกษาเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์ การดูแลสุขภาพองค์รวมในผู้สูงอายุ การประเมินและตรวจร่างกาย, ตรวจบริเวณศีรษะ ลำคอและช่องปาก, การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบได้ปกติในช่องปากและรอยโรคที่ผิดปกติในช่องปาก, นอกจากนี้ยังศึกษาวิชาชราภาพวิทยาสำหรับทันตบุคลากร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยาและทางชีวภาพของการชราภาพ, เพิ่มเติมในเรื่องทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ เป็นการบูรณะช่องปากให้มีรูปร่างและการทา หน้าที่ของระบบบดเคี้ยวให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สโมสรวารสารทันตกรรมผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นการผลิตผู้มีความรู้ความชำนาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้กับทันตบุคลากรและสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้กับประชาชนทั่วไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ศึกษาเกี่ยวกับชีวสถิติ, ชีววิทยาของกระดูก ส่วนประกอบพื้นฐานของโครงสร้างของกระดูก, ทันตชีววัสดุศาสตร์ขั้นสูง คลินิกทันตกรรมรากเทียม ศึกษาวัสดุพื้นฐานสำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม, ศัลยศาสตร์พื้นฐานสำหรับทันตกรรมรากเทียม พื้นฐานศัลยศาสตร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม และการควบคุมการติดเชื้อ, ปริทันตวิทยาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับทันตกรรมรากเทียม ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของอวัยวะปริทันต์รอบรากเทียมและความแตกต่างจากฟันธรรมชาติ ความกว้างทางชีววิทยาของเนื้อเยื่อปริทันต์ (biologic width) ลักษณะของเหงือกแบบต่างๆ ที่มีผลต่อความสวยงามในการฝังรากเทียม

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้บริการทันตกรรมรากเทียมแบบบูรณาการ และสามารถให้บริการทันตกรรมรากเทียมทั้งระบบของไทยและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมรากเทียมไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการผลิตมหาบัณฑิตด้านทันตกรรมรากเทียมแก่ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม สถิติประยุกต์ สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบจากตำรา วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดแผนไทยและการประยุกต์ สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้าน เปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยได้อย่างลึกซึ้งด้วยกระบวนการวิจัยทางคลินิก กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และจริยธรรม อันเป็นที่ยอมรับในระบบสากล รวมทั้ง มีกระบวนการคิด สามารถติดตามความรู้ที่ทันสมัยเพื่อนำมาผสมผสานและบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระดับสากล เพื่อช่วยแก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ศึกษาเกี่ยวกับชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และอนุพันธุ์ บทบาทโครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของโมเลกุลเหล่านี้ในร่างกาย, ชีวเคมีพันธุศาสตร์ กลไกและหลักการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของจีนส์ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดับจีนส์และโครโมโซม การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ศาสตร์ด้านชีวสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง, บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญในศาสตร์ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สามารถอธิบายถึงสาเหตุและกลไกในระดับโมเลกุลของการเกิดโรคตลอดจนการเกิดพยาธิสภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรือทำวิจัยทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้ทันสมัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

ศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา พยากรณ์ สมุฏฐาน การศึกษาวิเคราะห์เมตา การศึกษาทางเลือกและเศรษฐกิจทางคลินิก รวมทั้งวิพากษ์และประเมินคุณค่าการศึกษาแต่ละรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลระยาดวิทยาคลินิกขั้นสูง และสัมมนาระบาดวิทยาคลินิก

ระบาดวิทยาเป็นศาสตร์เพื่อตอบคำถามทางคลินิกด้านสมุฏฐานของโรค การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การพยากรณ์ การพัฒนาวิธีป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางคลินิก โดยมุ่งประเด็นของความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเกิดโรค ผลที่ตามมาและสาเหตุ นอกจากนี้ สามารถบูรณาการกับศาสตร์ด้านการแพทย์คลินิก สถิติศาสตร์คลินิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเวชปฏิบัติทางคลินิก การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค และการกำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและขั้นตอนการทำงานวิจัย การค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารและข้อมูลทางเครือข่ายสารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมติฐานวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล การควบคุมงานวิจัย การแปลผลทางสถิติในการเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร จริยธรรมในการทำวิจัยในคนและสัตว์ ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย

ผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจัยระดับสากล ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (พรีคลินิก) กับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกและชุมชน เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยในการผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนโดยรวม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด แนวคิดสำคัญทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยา ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดยังคงมีจำกัด ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ที่สำคัญในประเทศไทยเองยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยาโดยตรง

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาองค์ความรู้เพื่อชี้นำพัฒนาแก้ปัญหาสังคมทุกด้าน ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์มีศักยภาพทางด้านโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการงบประมาณการวิจัย และมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถผลิตวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือพัฒนาวิธีการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกระดับครบวงจรและยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ , ทฤษฎีและแนวคิดสำหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและหลักการเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว บูรณาการการสร้างนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน : สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มในประชากรเฉพาะวิทยาการระบาด นโยบายและการวางแผนสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพครอบครัวการสื่อสารสุขภาพ, สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาสาขานี้ มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้เรื่องสุขภาพของ

สังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชนชั้นสูง สามารถสร้างงานวิจัยใหม่โดยบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพของสังคมในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของสังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://med.tu.ac.th/webmed/

ออกแบบการจัดการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานที่ดีในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญผลักดันและความกังวลของภาครัฐภาคเอกชนและภาคบริการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกเศรษฐศาสตร์บริการและการคิดระบบ มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดการให้บริการและการออกแบบบริการ ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิเคราะห์แนวความคิดเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการเป็นผู้นำการจัดการความรู้การจัดการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงองค์กรและความยั่งยืน

เพื่อตอบสนองแนวคิดและแนวความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมการให้บริการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการออกแบบบริการ (MSD) มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการใช้งานจริงและเป็นรูปธรรม คิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่อุตสาหกรรมบริการมีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.citu.tu.ac.th/home

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค รวมไปถึงประเด็นวิวาทะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวในเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว และยังศึกษารวมไปถึงเศรษฐมิติอีกด้วย

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ในการทำงานในองค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทต่างชาติ ภาคราชการ อาทิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคเบื้องต้น  เสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ นอกจากนี้ยังเสริมพื้นฐานการบัญชี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้สภาวะต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของพฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ นอกจากนี้ยังเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจและการเงิน

หัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่แท้จริงแล้ว คือ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อใช้กับการทำงาน ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัและเอกชน ประกอบกับพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้รู้จักการมองรอบด้าน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบสูง เตรียมพร้อมรับมือสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/