Loading...

ประกาศนียบัตร

กลุ่มเป้าหมายของ Non degree คือ นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาตรี และทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ เข้ามาศึกษารายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษามธ. เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำไปพัฒนาการทำงาน หรือ เพื่อให้มีความรอบรู้มากขึ้น 

Engaging with instructional  Technology

พัฒนาอาจารย์ในลักษณะที่หลากหลาย คือ

1. จัดอบรมแนวทางการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบต่างๆ  เช่น Serviced Learning, Problem Based Learning, Team Based Learning, คือครูธรรมศาสตร์, Transformative Learning 

2. ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ หรือไปอบรม ดูงานระยะสั้น

3. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

4. เชิดชูอาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นต้นแบบ โดยมอบรางวัลครูดีเด่น , รางวัลกีรตยาจารย์ เป็นต้น

View by Categories

บัณฑิตอาสาสมัคร

เส้นทางการค้นพบความหมายของชีวิตจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ฝึกเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานในสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในกระแสความเปลี่ยนแปลง เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ในฐานะผู้นำหลักสูตร MBA ในประเทศไทย TBS ได้พัฒนาการเรียนการสอน MBA เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความแม่นยำในหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับสถานการณ์ การเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา การ ใช้เกมส์จำลองทางธุรกิจเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจ นักศึกษามีทางเลือกการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อให้นักศึกษาฝึก บูรณาการความรู้ต่างๆทางบริหารธุรกิจในการทำงานวิจัยขั้นสูง จัดทำแผนธุรกิจ  และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ               

หลักสูตร MBA ของTBS เป็นหลักสูตร Part-time มีระยะเวลา 2 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหารระดับต้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือ เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรที่เข้มข้นเกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในระดับสูงและภาคธุรกิจรวมทั้งวิทยากรชั้นนำ จากภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง