Loading...

Why Thammasat?

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”

            - จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN

            - ขยายบทบาทความเป็นผู้นำความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย

            - ส่งเสริมบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

            - ปลูกฝั่งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

รายชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  ทั้งหมด 27 หน่วยงาน

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (15)

            คณะนิติศาสตร์                                                 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            คณะรัฐศาสตร์                                                  คณะเศรษฐศาสตร์

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                             คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

            คณะศิลปศาสตร์                                               คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            คณะศิลปกรรมศาสตร์                                      คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

            วิทยาลัยสหวิทยาการ                                        วิทยาลัยนวัตกรรม

            วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์                      สถาบันภาษา

            วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์              

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง        สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

กลุ่มสุขศาสตร์ (8)

            คณะแพทยศาสตร์                                             คณะทันตแพทยศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์                                            คณะพยาบาลศาสตร์

            คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                คณะเภสัชศาสตร์

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์          วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

จำนวนหลักสูตร ทั้งหมด 303 หลักสูตร

- แยกตามกลุ่มวิชา                               

                                    กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      143      หลักสูตร

                                    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           112      หลักสูตร

                                    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        48      หลักสูตร

- แยกตามโครงการ                              

                                    โครงการปกติ                                       142      โครงการ

                                    โครงการพิเศษ                                      161      โครงการ

- แยกตามภาษาที่ใช้ในการศึกษา          

                                    ไทย                                                      207      หลักสูตร

                                    อังกฤษ                                                   32      หลักสูตร

                                    นานาชาติ                                               63      หลักสูตร

                                    ทวิภาษา                                                   1      หลักสูตร

- แยกตามพื้นที่หลักในการจัดการเรียนการสอน

                                    ท่าพระจันทร์                                          96      หลักสูตร

                                    รังสิต                                                    196      หลักสูตร

                                    ลำปาง                                                      8      หลักสูตร

                                    พัทยา                                                       1      หลักสูตร

                                    รังสิต + พัทยา                                          2      หลักสูตร

- แยกตามเวลาในการจัดการเรียนการสอน

                                    กลางวัน                                               233      หลักสูตร

                                    ค่ำ                                                          70      หลักสูตร

- แยกตามระดับการศึกษา

                                    ปริญญาตรี                                            140      หลักสูตร

                                    ประกาศนียบัตร                                                    4      หลักสูตร

                                    ปริญญาโท                                           122      หลักสูตร

 

                                    ปริญญาเอก                                            37      หลักสูตร