Loading...

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาตร์สุขภาพ โดยประกอบด้วยหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรทวิภาษา และหลักสูตรนานาชาติ

 

รวมถึงมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หลักสูตรสองวิชาเอก (Double Major) และหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 5 ปี เพื่อรับวุฒิปริญญาโท

 

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เสริมสร้างการเป็นบัณฑิตยุคสมัยใหม่ ในด้านกระบวนการทางความคิดและทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความสำนึกในหน้าที่ รวมถึงมีวิชาให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

View by Categories

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI) (International Program)

Service industries are growing at an ever-increasing rate and represent a significant percentage of the total GDP of many countries. In order to take advantage of this growth and to remain competitive, countries and individual enterprises will have to be ever more creative and innovative in order to survive. It is clear that a new way of doing things will be necessary. It cannot any longer be business as usual. The Service Innovation program is designed to prepare its graduates to function effectively in the global environment. It is designed to help students apply skills to current and future problematic issues. It is a four-year program offering at Tha Prachan campus.

กายภาพบำบัด

ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

 

บัณฑิตสาขานี้ เมื่อสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสามารถปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน หรือเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาต่างๆ ทั้งยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และประกอบวิชาชีพอิสระในสาขากายภาพบำบัดได้

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://allied.tu.ac.th/physical-therapy

การตลาด (Marketing)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะในภาคเอกชน ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับนักการตลาดที่มีความสามารถ แม้กระทั่งการทำธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลสำเร็จได้ดี ก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยดำเนินการ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/mk-home

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดและการเงินระบบปฏิบัติการ ในบริบทของธุรกิจขนาดเล็กและกลางหรือ SME (Small-and Medium Enterprise) โดยเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง สอนให้คิดแตกต่างและสร้างสรรค์ บ่มเพาะให้เป็นนักแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีจริยธรรม ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้การทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพและนำเสนอต่อกลุ่มนักลงทุนและ/หรือเจ้าของธุรกิจ เพื่อโอกาสต่อยอดให้ธุรกิจเป็นจริง

 

บัณฑิตสาขานี้ สามารถจบไปเป็นเจ้าของธุรกิจ บริหารธุรกิจครอบครัว ทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กรชั้นนำ นักวิเคราะห์กลยุทธ์ SME ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ (Start-up)

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/moeh-home

การผังเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและผังเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาเมืองด้านต่างๆ เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่

 

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ที่ปรึกษา โดยเป็นนักวางแผนและวางผังเมือง ที่ปรึกษาการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th/th/programs/bachelor-up.html

การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม พัฒนาส่วนรวม และส่งเสริมการมีสำนึกสาธารณะจิตกุศล รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริง ผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มวิชาการจัดการงานอาสาสมัคร

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น นักพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ผู้ประกอบการทางสังคม นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาวัฒนธรรม นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้จัดการงานอาสาสมัคร ผู้จัดการโครงการทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงานธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ปรึกษาด้านการประเมินองค์กร โครงการ กิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรม นักวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม นักคิด นักเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ ด้านการพัฒนา เป็นต้น

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://psds.tu.ac.th/bacreative.html

การระหว่างประเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน

 

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ทำหน้าที่ในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือแก้ไขความขัดแย้ง ร่วมจรรโลงสันติภาพของประชาคมโลก รวมถึงเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=109

การละคอน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการละคอน วรรณกรรมการละคอนของไทย ตะวันตก และตะวันออก การวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงหรือละคอนประเภทต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติในศิลปะการละคอนแขนงต่างๆ ได้แก่ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบและสร้างฉาก เครื่องแต่งกายสำหรับการละคอน การควบคุมแสงเสียง เป็นต้น

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพด้านศิลปะการละคอนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกำกับการแสดงละครเวที โทรทัศน์ การออกแบบควบคุมแสง เสียง เทคนิคพิเศษ งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน นักแสดง นักพากย์ หรือนําความรู้ทางศิลปะการละคอนไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาสังคม เยาวชน และการศึกษา

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/darma

 

การวิจัยทางสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางสถิติ ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำวิจัยทางสังคม และการวิเคราะห์วิจัยเพื่อการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความชํานาญในการวิจัยทางสังคมอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธี สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูลภาคสนามได้ในระดับลึก และนํามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสังคมทั้งในและต่างประเทศ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรง เช่น นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนำความรู้ด้านการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท และงานประเภทการวิจัยและพัฒนาต่างๆ สำหรับงานในภาคราชการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://socanth.tu.ac.th/programmes/ba-social-research/

 

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงเรียนรู้ทักษะการวิจัยและบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ นักวิชาการและนักวิจัยทางงานออกแบบ นักบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการออกแบบ เป็นต้น

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/Indcraftsdesign

การเงิน (Finance)

ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ การลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ผู้เรียนควรมีความสนใจในพื้นฐานหลัก 3 ด้าน คือ คณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุนและโครงการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งงานเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นผู้บริหารระดับสูง (CFO และ CEO) ได้ทั้งในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/fn-home

การเมืองการปกครอง

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ โครงการและการทำงานของสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมืองและสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองกับกฎหมายมหาชน การเมืองภาคประชาชน กฎหมายปกครองการเมืองของผู้ใช้แรงงานและชาวนา ฯลฯ

 

เมื่อเรียนจบสามารถปฏิบัติงานด้านการปกครอง การพัฒนา ทั้งในภาครัฐบาลและองค์การพัฒนาเอกชน ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย การอำนวยผลประโยชน์แก่ประชาชนในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา และผู้บริหารระดับท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต่างๆ หรือเข้าไปมีบทบาทในฐานะนักวิชาชีพ สื่อมวลชน ทำหน้าที่ติดตามนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณชน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=109

การเมืองและการระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)หรือBMIRเป็นโครงการตรีควบโทหลักสูตร5ปีจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งให้นักศึกษามีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง มีความรู้ในระดับสากลที่สามารถตอบ
สนองความต้องการกำลังทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศได้

 

คณิตศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในภาคทฤษฎีซึ่งเป็นโครงสร้างนามธรรมอย่างลึกซึ้ง รู้จักใช้ความคิดและเข้าใจการใช้เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งสามารถนำความรู้และกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดังต่อไปนี้ ครู/อาจารย์ นักวิชาการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_math

คณิตศาสตร์การจัดการ

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ

 

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานสายวิชาการ งานวิจัยในแผนกการวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการขนส่งหรือสายการบิน งานวิเคราะห์และจัดระบบการผลิต งานด้านการจัดการกระบวนการดำเนินงาน งานโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล งานจัดตารางการดำเนินงานในองค์กรต่างๆ เช่น การจัดตารางการทำงานของลูกเรือในสายการบิน การจัดตารางการหมุนเวียนของคนงาน หรืองานด้านการวิเคราะห์งบประมาณ การจัดการรายได้ การวิเคราะห์การลงทุน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_imma_special

คณิตศาสตร์ประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อนำทักษะไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้นใหม่ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ งานด้านประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านธนาคาร หรืออาชีพอื่นๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_app_math

จิตวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการทางจิตวิทยาสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการทําความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการดํารงชีวิตและการทํางาน และสามารถนําความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการช่วยพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตวิทยา ทำงานบริการมนุษย์และสังคม เช่น นักแนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบําบัด นักจิตวิทยาการปรึกษา ทํางานด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ เช่น นักการตลาด นักการสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ นักวางแผนและนโยบาย นักกระตุ้นพัฒนาการ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th/course/c001.pdf

ทันตแพทยศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ ผู้มีความพร้อมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การตลาด การลงทุน การพัฒนา และการประเมินมูลค่า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน้นการเพิ่มพูนความเข้าใจในศาสตร์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพัฒนาที่เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีช่องทางในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การตลาด และการขายทรัพย์สิน โดยสามารถทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนที่พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทให้คำปรึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทหรือสถาบันการเงิน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/re-home

นิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆได้โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณีรู้จักใช้เหตุผลเข้าใจในตัวบทกฎหมายทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเรียนกฎหมายได้ดี

 1. รักความเป็นธรรม ไม่ทนดูความอยุติธรรม โดยไม่มีปฏิกิริยา
 2. รักการใช้เหตุผล ไม่นิยมใช้กำลังตัดสินปัญหา
 3. รักการโต้แย้งด้วยเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. กระตือรือร้นใคร่รู้ พัฒนากฎเกณฑ์สังคมเพื่อสันติสุข
ของคนหมู่มาก
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาดีพอสมควร
 6. ควรมีความจำดี แต่ไม่ใช่นักท่องจำ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ทั้งในกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นและมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น อีกทั้งจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมมีความหนักแน่น มีความสำนึกและรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมายและต่อสังคม

การประกอบอาชีพ บัณฑิตสามารถทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องอาศัยนักกฎหมาย เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ นิติกร หรืองานการบริการสาธารณะ รวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ควรเป็นผู้รักการแสดงความรู้ รักการอ่าน มีมานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้การประกอบอาชีพ เป็นบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในห้องสมุด เป็นอาจารย์แขนงบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านวิจัยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

บริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)

หลักสูตรบริหารการปฏิบัติการ เน้นความสมดุลระหว่างทฤษฎี และการประยุกต์ที่สำคัญ

http://www.tbs.tu.ac.th/om-home/

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (International Business, Logistics and Transport)

เป็นสาขาด้านบริหารธุรกิจซึ่งเปิดสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้สถานการณ์ในโลกปัจจุบันผ่านเนื้อหาในด้านที่นักศึกษาสนใจ 3 ด้าน คือ  

ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในระบบนานาชาติ โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาทางด้านภูมิภาคของประเทศหรือ กลุ่มประเทศที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) การกล่าวถึงโลกธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อนักศึกษาได้เข้าใจถึง “โลจิสติกส์” ที่มากกว่าการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้อง  

ด้านการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Management) เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยนักศึกษาสามารถเลือกเน้นรูปแบบการขนส่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่งทางบกการเรียนการสอนเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรธุรกิจ

http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/

บริหารรัฐกิจ

 การศึกษาในสาขาวิชานี้ จะเจาะจงลงไปสู่การบริหาร และการจัดการในหน่วยงาน และองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ การบริหารบุคคล การคลัง การงบประมาณ การวางแผนจัดทำโครงการ เทคนิคการบริหาร การจัดระบบงาน การบริหารการพัฒนา นโยบายต่างๆ โดยเน้นปัญหาที่สำคัญๆ เช่น ปัญหาแรงงาน การคอรัปชั่น การพัฒนาชนบท การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ

การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะกับเนื้อหาความรู้วิชาการ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ค้นคว้าหาคำตอบไว้แล้ว แต่เราให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
วิธีการเรียนจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการร่วมค้นคว้าและวิเคราะห์เป็นกลุ่ม การจัดชั้นเรียนแบบการสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้คิดตั้งคำถาม ค้นคว้า ให้เหตุผล โต้แย้ง และนำเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ด้วย

ประวัติศาสตร์

ควรเป็นผู้รักการอ่านมีความรอบรู้ทันโลกมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มหลักสูตรนี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่นๆงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเพื่อเป็นพื้นฐานไประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน การวางแผนและพัฒนางานวิเคราะห์งานสิ่งพิมพ์วารสารและนิตยสาร งานวิเทศสัมพันธ์งานมัคคุเทศก์งานท่องเที่ยวงานค้นคว้า ข้อมูลสำหรับรายการโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ งานหนังสือพิมพ์

ปรัชญา

มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลผลิตบัณฑิตให้สามารถอ่าน ตีความ เขียนได้อย่างมีเหตุผลการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน งานเขียน งานสำนักพิมพ์ งานแปล งาน พัฒนาจริยธรรมสังคม งานวิเคราะห์สังคมและบทความ งานพัฒนาศักยภาพบุคคล

พยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และจริยธรรม มีความพร้อม
ที่จะเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้
ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาจริยธรรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้คิดดี ทำดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ต่อสังคม และต่อตนเอง

ฟิสิกส์

ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ สามารถประยุกต์ความรู้
ทางฟิสิกส์ในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเคมี ชีววิทยา การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนด้านวิศวกรรม สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น โรงงาน อุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย
และพัฒนา หน่วยงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานศึกษา เป็นต้น

ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ในงานต่างๆ เช่น งานด้าน
ดิจิตอลเทคโนโลยี การสื่อสารแบบดิจิตอล ไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดและทดสอบ การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานศึกษา เป็นต้น

ภาษาจีน

มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อ ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนมีความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน เช่น วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นต้นการประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล นักเขียน ครูอาจารย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม การบิน ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่น

มุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีการประกอบอาชีพ งานด้านล่าม งานแปล ครูอาจารย์ นักวิชาการ งานธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน และงานเลขาฯ

ภาษาฝรั่งเศส

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา ฝรั่งเศส ทั้งการฟัง การพูด อ่าน เขียน มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์การแปล วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อไปการประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน

ภาษารัสเซีย

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษารัสเซียได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ทั้งทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีรัสเซียการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานประชาสัมพันธ์ งานวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ งานเลขานุการ งานการท่องเที่ยว 
งานวิเทศสัมพันธ์

ภาษาศาสตร์

ควรเป็นผู้สนใจศึกษาด้านภาษาและการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษรู้จักสังเกต การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีความถนัดในเชิงวิเคราะห์การประกอบอาชีพ ด้านการวิเคราะห์ วิจัย งานแปล งานสอนภาษา

ภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาและศิลปะการใช้ภาษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อการประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักแปล นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน

ภาษาเยอรมัน

มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่าง ถูกต้อง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเจ้าของภาษา ทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณคดีเยอรมัน มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ ศึกษามาให้เกิดเป็นความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้การประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านประวัติวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมสมัยต่างๆ การแปล และสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ใน การใช้ภาษาอังกฤษ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ นักเขียน ครูอาจารย์ นักแปล งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว การบิน และธุรกิจโรงแรม

ภาษาไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน ภาษาไทย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ภาษาไทยไปใช้ในวงอาชีพและวงวิชาการการประกอบอาชีพด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานประชาสัมพันธ์ งานวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ งานเลขานุการ งานการท่องเที่ยว งาน วิเทศสัมพันธ์

ภูมิศาสตร์

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวางแผนพัฒนาพื้นที่การประกอบอาชีพ ด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์ บรรณาธิการ

ภูมิสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านทัศนศิลป์ ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว มีความสนใจด้านการออกแบบ วางผังบริเวณ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการประกอบอาชีพ เป็นภูมิสถาปนิก นักบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง นักวิเคราะห์พื้นที่และจัดทำโครงการขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาด้านการวางผังงานภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ

มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ระยะเวลาการศึกษา 3.5 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี และ1.5 ปี สำหรับระดับปริญญาโท หากไม่ประสงค์ศึกษาต่อปริญญาโท สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เมื่อศึกษารายวิชาครบภายใน 3.5 ปี
เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพของการจัดการมรดกวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง คือ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่าเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
สอดคล้องกับพันธกิจของประชาคมอาเซียนอันมีวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในเสาหลักหนึ่งในการพัฒนา โดยการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนด้วยการเรียนรายวิชาภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน
สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ บทบาทสมมติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

ศึกษาทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน โดยจะศึกษาทั้งระบบงานในธุรกิจ การบริหารงานด้านต่างๆ และการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลเครือข่ายเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาระบบทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะแบ่งการเรียนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้ Information Systems Management : กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศจะเรียนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทราบคือ จะเอาระบบสารสนเทศไปใช้กับองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมและในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ จะต้องดูแลจัดการอย่างไรเพื่อให้การนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศและการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

Systems Development : ในกลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ รวมไปถึงระบบงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานขององค์กร โดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ จะมีการศึกษาทั้งทฤษฎีและการมอบหมายโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง

Programming : กลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างและเขียนระบบด้วยตนเองได้ หากจะกล่าวเป็นภาษาพูด เครื่องมือในการพัฒนาระบบก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ และโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรม เช่น Object Oriented Language: JAVA, ภาษา C++ เทคโนโลยี NET: VB.NET ภาษาในการจัดการฐานข้อมูล: SQL เป็นต้น

Information Technology : กลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางไกลเชิงธุรกิจสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระบบเครือข่าย (Network Systems) การจัดการเครือข่าย วิธีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ และศึกษาสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ อุปกรณ์อื่นๆ และระบบปฏิบัติการ (OS) ต่างๆ สุดท้ายคือศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล

http://www.tbs.tu.ac.th/mis-home/

วัสดุศาสตร์

 ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิกส์ เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบและโลหะ มีความรู้
ความสามารถทางด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ การประยุกต์ใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขา
วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ช่างสังเกต มีบุคลิกดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ อดทน มีระเบียบวินัยสนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถวินิจฉัยและตัดสินปัญหาใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนการประกอบอาชีพ ด้านนักข่าว นักเขียน นักวิจารณ์ การพิมพ์และออกแบบ
สิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ ผู้กำกับแสง เสียง การแสดง ออกแบบงานโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรรัฐและเอกชน

วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี)

มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพที่มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถตรวจ วินิจฉัยรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมร่วมกับการสร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เน้นศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับสูง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร และด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งสามารถนำ
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหรือไปประยุกต์ใช้ในวิชาการสาขาอื่นๆ ได้

วิทยาการเรียนรุ้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

เป็นหลักสูตร 4 ปี (128 หน่วยกิต) พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในหลากหลายบริบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนบนฐานการปฏิบัติจริง

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ (Active learning) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในสถานศึกษา

ในสองปีแรกผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Start-up learning process เพื่อให้มีประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เปิดกว้าง ก่อนนำเข้าสู่สารัตถะหลักในปีที่ 3 อาทิ การเรียนรู้ของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ในปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ผู้เรียนจะเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านศิลปะประยุกต์เพื่อการศึกษา การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการได้ใบประกอบวิชาชีพครู การเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนการศึกษา สามารถอ่านได้จาก FAQ ของหลักสูตรฯ

คุณลักษณะบัณฑิต

บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และมีความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • นักออกแบบการจัดการเรียนรู้
 • นักศิลปะสร้างสรรค์
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการกีฬา เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล ทั้งที่เกี่ยวกับ
พื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ รวมถึงเทคนิค
วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับการเป็นนักวิชาการและการดำรงชีวิตในสังคม และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นไปในสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร และการประกันคุณภาพอาหาร โดยเป็นสาขาวิชาที่นำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิเช่น การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ หรือการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งในหน่วยงานของ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ตลอดจน มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งในและนอกประเทศได้ต่อไป

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการออกแบบสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ รวมถึง
กระบวนการผลิต การตกแต่งสำเร็จ กระบวนการควบคุมคุณภาพ การจัดการและ
บริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต

 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ

วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ

ให้การศึกษาในหลักวิชาสำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยี การผลิต และด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและวางผังโรงงาน วัสดุศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม การวางแผน และการควบคุมการผลิตเทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาการทำงาน การวิจัยดำเนินงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณและโครงการอุตสาหกรรม

วิศวกรรมอุตสาหการ (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 

ให้การศึกษาในหลักวิชาสำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยี
การผลิต และด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและวางผังโรงงาน วัสดุศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม การวางแผน
และการควบคุมการผลิตเทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาการทำงาน 
การวิจัยดำเนินงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณและโครงการอุตสาหกรรม

วิศวกรรมเคมี

ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 

ห้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

 

วิศวกรรมเครื่องกล

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบ ต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุม อัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

วิศวกรรมเครื่องกล (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน 
การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุม
อัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

วิศวกรรมโยธา

ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารโครงการก่อสร้าง การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุสำหรับ การก่อสร้าง การศึกษาด้านธรณีเทคนิคสำหรับวิศวกรรมโยธา การศึกษาพัฒนา และการจัดการระบบแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมโยธา (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารโครงการก่อสร้าง การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุสำหรับ
การก่อสร้าง การศึกษาด้านธรณีเทคนิคสำหรับวิศวกรรมโยธา การศึกษาพัฒนา
และการจัดการระบบแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การแปลงพลังงานกล-ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การประมวลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการออกแบบระบบควบคุม

วิศวกรรมไฟฟ้า (TEP)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การแปลงพลังงานกล-ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การประมวลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการออกแบบระบบควบคุม

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และวิศวกรรมศาสต์รมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

Integrated Program of Bachelor and Master of Engineering in Industrial Electrical EngineeringTU

ศาสตร์คอมพิวเตอร์

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้มาตรฐานการสอนและหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศึกษาวิชาพื้นฐานและแกนสหวิทยาการ นักศึกษา
จะมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และภาษา องค์ความรู้เหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานในการเข้าสู่โปรแกรมวิชาเอก 4 โปรแกรมคือ สหวิทยาการ
จีนศึกษา สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม และสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะต้องฝึก
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์ต่อไป

 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ 
เครื่องแต่งกายของเอเชียและตะวันตก มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์
และศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกายสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆการประกอบอาชีพ ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น นักออกแบบเครื่องแต่งกาย งานบริหารจัดการในธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย และนักออกแบบอิสระ

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและทักษะ ในด้านทัศนศิลป์ที่มีความสมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ และสนใจการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมการประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิก นักวิจัย นักบริหารจัดการและควบคุมงาน ก่อสร้าง นักบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม นักออกแบบสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ฯลฯ

สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการแสดงออกทางสุนทรียภาพ (Artistic Expression) และทักษะการจัดวางองค์ประกอบ มีความสนใจทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีความสนใจ ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นักบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาปัตยกรรมภายใน ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและ ทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่มีความสมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสนใจการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายในการประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิกภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบงานนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า นักออกแบบแสงสว่าง ผู้ดูแล ควบคุมโครงการ ฯลฯ

สถิติ

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้มาตรฐานการสอนและหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ

สถิติ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางสถิติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ 
สามารถทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานสถิติหรืองานที่ต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อระดับสูงใน
สาขาสถิติหรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังคมวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้วย “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” ศึกษารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์การ กลุ่มคน ไปจนถึงสถาบันสังคมแบบต่างๆ การศึกษาสังคมวิทยามีกลุ่มวิชาต่างๆ
เช่น กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม กลุ่มวิชาประชากรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มความเบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ผลงานของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมต่างๆการศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ๆ คือ กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและสังคมวิเคราะห์ กลุ่มวิชาของชาติพันธุ์วิทยา กลุ่มวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:               สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:           Bachelor of Social Work Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:      สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย:        สส.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Social Work
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:    B.S.W.

ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม  และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้
        1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการทำงานในองค์กร ชุมชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และครอบครัวได้
        2) เพื่อสร้างบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทำงานใหม่ๆ และประยุกต์เครื่องมือการทำงานทางวิชาชีพในการทำงานกับคน องค์กร ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค สากล รวมทั้งสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
        3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกทางสังคม จิตสาธารณะ  สามารถเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
    รูปแบบ:       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
    ภาษาที่ใช้:   จัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
    การรับเข้าศึกษา:  รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา:    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  - นักสังคมสงเคราะห์ / นักจัดการรายกรณี (case manager) / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / นักพัฒนาชุมชน
  - นักฑัณทวิทยา / พนักงานคุมประพฤติ / พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / พนักงานคุ้มครองสิทธิ
  - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
        ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เปิดการเรียนการสอน ณ  ศูนย์รังสิต

    ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์รณรงค์ จันใด                                    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณกานนท์              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ธัญญาภรณ์ จันทรเวช                          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

    อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล                                อาจารย์ประจำหลักสูตร
    อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โครตบึงแก                       อาจารย์ประจำหลักสูตร
    อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์                              อาจารย์ประจำหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง

    อาจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต                               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม                               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์กรุณา ใจใส                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์ปรินดา ตาสี                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    อาจารย์วรลักษณ์ เจริญศรี                                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


สถานที่จัดการเรียนการสอน
        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง โดยใช้สถานที่
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร:
 
สื่อมวลชนศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพด้านสื่อใหม่และสื่อสารมวลชนที่มีการบูรณาการสามารถวินิจฉัยตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาในสังคม เป็นผู้นำทางสังคม 
มีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำด้านวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนในการพัฒนาสังคม

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ และบทบาทของการบัญชี ในการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในองค์กรให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อการตัดสินใจต่างๆ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าเรียน

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์คำนวณขั้นพื้นฐาน
 • มีความคิดที่เป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอ
 • มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชาการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรบัญชี
ที่มีคุณภาพ วิชาชีพบัญชีมีงานที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น งานตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการสอบบัญชี งานจัดทำข้อมูลบัญชี การวางแผนภาษีอากร งานให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชี ตลอดจนงานวิเคราะห์งบการเงิน และ/หรือ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจร้อยละ 75 มาจากสายการบัญชี การบัญชีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจทุกคน

 http://accounting.bus.tu.ac.th/

 

เคมี

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเคมีสาขาต่างๆ คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์
เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกส์ รวมทั้งวิชาทางเคมีประยุกต์ต่างๆ เช่น ด้านโพลิเมอร์ 
ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีการกัดกร่อน โดยเน้นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะทำงานสนองความต้องการทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เทคนิคการแพทย์

สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติในสาขาต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย รักษา การป้องกันและควบคุมโรค มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ บัณฑิตสาขานี้เมื่อสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นนักวิจัยและอาจารย์ ในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบธุรกิจด้านการขายสารเคมีและอุปกรณ์การแพทย์ และประกอบวิชาชีพอิสระในสาขาเทคนิคการแพทย์ได้

เทคโนโลยีการเกษตร

 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและผลิตสัตว์เพื่อให้สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทางสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้

เทคโนโลยีชีวภาพ

 ศึกษาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่
ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
การพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวภาพต่างๆ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาและ
จัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการทางเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ คัดเลือก ให้คำแนะนำ และบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทางด้านงานโยธา-ผังเมือง 
การจัดการทรัพยากร การเกษตร และพลังงาน อีกทั้งบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ตลอดจนมีพื้นฐานความรู้พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

 

เภสัชศาสตร์บัณฑิต

เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences) และสาขาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) เบื้องต้นให้ความสำคัญทางด้านการผลิต วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Pharmaceutical and Health Products)

จุดเด่นของคณะ

 • ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติและเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
 • การเรียนการสอนที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
 • ผลิตนักศึกษาที่มีจิตอาสา และช่วยเหลือชุมชน

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพ บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

 • เภสัชกรประจำโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 • เภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
 • เภสัชกรประจำร้านขายยา
 • บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจทางด้านเภสัชกรรม
 • เภสัชกรการตลาด
 • เภสัชกรฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคประจำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรม
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เศรษฐศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ตามถนัดเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถศึกษาต่อได้ดีในระดับปริญญาชั้นสูง ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

เอกการสร้างเสริมสุขภาพ (Major in Health Promotion)

ให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถบูรณาการหลักวิชาการต่างๆเพื่อดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพทั้ง ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการบริการต่างๆได้แก่นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม(MajorinEnvironmentalHealth)

ให้มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหาป้องกันและควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Major in Occupational Health and Safety)

ให้มีความรู้ความสามารถในการตระหนักประเมินและควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยใน
การทำงานโดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

มุ่งศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย และในขณะเดียวกันหลักสูตรจะสร้างทักษะ เจตคติที่ทำให้แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ สามารถถก วิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะองค์รวม และกระตือรือร้นต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และแพทย์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะต้องใช้ทุนให้กับรัฐบาล 3 ปี (ยกเว้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ใช้ทุน 12 ปี) ซึ่งส่วนมากจะ ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการหลักสูตรวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ จึงสามารถเข้าทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเมือง การศึกษา หนังสือพิมพ์ การพัฒนาสังคม และอาชีพอิสระอื่น ๆ รวมทั้งมีความรู้ และความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิจัยได้