Loading...

งาน University Expo

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงพลัง ขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.ในงาน University Expo

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561

 

          ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เพื่อแสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 โดยงาน “University Expo” ครั้งนี้ ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 9 โซน พร้อมกับครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้สนใจได้ทดลอง “แบบทดสอบ aiSCTTN เพื่อค้นหาคณะที่เรียนแล้วรุ่ง ด้วย AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำ 95% ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพและการทำงานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

          โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งใน 33 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในโซน “อุดมศึกษา : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” อุดมศึกษาไทย กับ SMEs, Startup and Innovation พร้อมระดมนักวิชาการธรรมศาสตร์ที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขาขึ้นเวทีเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ในมิติต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย 4.0

          โดยผลงานนวัตกรรมที่ได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ คือ รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถเข็นคนพิการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ มีจุดเด่นและข้อแตกต่างจากรถเข็นคนพิการทั่วไป เป็นนวัตกรรมที่สามารถทำการปรับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนได้ โดยไม่ใช้ไฟฟ้า และ “Space walker” อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน้ำหนักบางส่วนสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ด้านการเดิน เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก (Hemiparetic Gait) ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอัมพฤกษ์ท่อนล่าง (Paraparetic Gait) ผู้ป่วยที่มีภาวะการเดินแบบพาร์กินสัน (Parkinsonian Gait) ผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดย “Space walker” ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันนำเสนอแผนผู้ประกอบการใหม่ (Startup Pitching Contest) ด้วย

          นอกจากนี้ ในโซนเวทีเสวนาวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ “Learning Game Design Workshopเกมเพื่อการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน และ “Workshop on Coaching Technique สัมมนาทักษะการโคชขั้นพื้นฐานสําหรับครู โดยทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และผศ.ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปการเรียนรู้ 4.0 ด้วยการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning)” อีกด้วย

          นับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะแสดงพลังและศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัยค้นคว้า การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น