Loading...

“ธรรมศาสตร์” เปิด 5 หลักสูตรแนวใหม่ พร้อมเปิดรับปีการศึกษา 2561

“ธรรมศาสตร์” ชูไอเดียการเรียนหลักสูตรแนวใหม่ อาทิ เรียนในสถานประกอบการจริงกว่า 1 ปีการศึกษา เลือกเรียนอิสระตามความสนใจ ลดการเรียนในห้อง เพิ่มการเรียนรู้ออนไลน์ ตั้งเป้าผู้สำเร็จการศึกษาต้องพร้อมทำงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากความร่วมมือหน่วยงานภายในและภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการจัดรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ อาทิ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง สามารถเลือกเรียนอย่างอิสระจากความสนใจของนักศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน ฯลฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี

         รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  รัฐบาลมีนโยบายกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ หรือที่เรียกว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เพื่อเป็นการชักจูงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงสร้างความร่วมมือระหว่างคณะภายในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทย อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในเครือเอสซีจี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน  5 หลักสูตร อันประกอบด้วย

          1.หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล เรียนรู้ข้อมูลทางดิจิทัล อาทิ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากวิทยาลัยนวัตกรรม

          2.หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ยาพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

          3.หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ผลิตนักนวัตกรรมอาหาร พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          5.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรที่บูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและลูกค้า จากความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนวัตกรรม

          หลักสูตรดังกล่าวผู้เรียนจะได้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่   โดยผู้เรียนจะต้อง เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง และสามารถเลือกเรียนวิชาโทจากต่างคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มีการจำกัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน รวมถึงการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนที่ตนสนใจได้มากขึ้นและสามารถขยายองค์ความรู้ให้มีหลากหลาย และเป็นแนวทางการสร้างประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่อาจพบเจอในการทำงาน ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวกำหนดรับนักศึกษา ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 4 และ 5 รศ.ดร.ชาลี กล่าวทิ้งท้าย

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th โทรศัพท์ 091-576-0868, 081-810-7783 เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thammasat Admissions 61

 

รายละเอียด 5 หลักสูตรแนวใหม่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล)

ชื่อย่อ:     วท.บ. (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล)

คณะ :     วิทยาลัยนวัตกรรม

 

รายละเอียด :       วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation) เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 และ Digital Economy ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในโลกแห่งการพัฒนา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้กับองค์กรในประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการบริหารการแปรรูปดิจิทัลมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลโดยเน้นองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อวางแผนและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมพร้อมของผู้เรียนทั้งในแง่ของทักษะที่จำเป็นในการที่จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี และทักษะในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เส้นทางอาชีพ :    นักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูล พนักงานองค์การด้าน Cyber Security พนักงานองค์การด้านนวัตกรรม และพนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล

จำนวนรับสมัคร :  60 คน

ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปี 2561

เกณฑ์การรับสมัคร : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% และ PAT 1 20%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2623-5055-8 ต่อ 1101-1110

Email: edu_lb@citu.tu.ac.th

เว็บไซต์ : http://cio.citu.tu.ac.th/dx/

Facebook : www.facebook.com/cio.citu

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์)

ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์)

คณะ :                     วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด :       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ EEC ได้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย โดยการผลิตหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนเร่งด่วนที่มีสมรรถนะและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการตอบโจทย์ความต้องการภาคการผลิตสู่ New S-Curve และทันต่อตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ระดับปริญญาตรี (Bachelor of Engineering in Vehicle Technology Engineering) มีการบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในสภาพจริงที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากจากสถานประกอบการมาร่วมเป็นอาจารย์สอน นอกจากนี้มีการจัดทำโครงการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมโดยนักศึกษาจะเข้าร่วมปฏิบัติจริงเน้นกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมโดยใช้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติประมาณ 40% ของช่วงเวลาเรียนทั้งหมด ซึ่งมีคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นครูพี่เลี้ยงร่วมกับสถานประกอบการและร่วมกันประเมินผลการเรียนการสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning)

เส้นทางอาชีพ :                   

                                1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

                                2. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสายการประกอบยานยนต์

                                3. วิศวกรในสถาบันหรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพยานยนต์

                                4. ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ธุรกิจด้านยานยนต์

                                5. นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในกรมขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนรับสมัคร : 60 คน

ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 4 และ รอบ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561

เกณฑ์การรับสมัคร : ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3825-9010 ถึง 69 ต่อ 3102, 3000

Email: vehicles@engr.tu.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.engr.tu.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม:                    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ)

ชื่อย่อ:                     วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ)

คณะ :                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด :       หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการแก้ปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines)  ของประเทศ  นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังมีความความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปสหกิจศึกษาในบริษัท/สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เส้นทางอาชีพ :   

                                1. นักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ  

                                2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

                                3. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน  

                                4. พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

                                5. อาจารย์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

                                6. อาชีพอิสระ

จำนวนรับสมัคร : 30 คน

ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561

เกณฑ์การรับสมัคร : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Line @bioenergybiochemtu

Facebook: bioenergyTU  

E-mail: bioenergybiochemtu@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร)

ชื่อย่อ :    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร)

คณะ :                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด :       เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมมีความพร้อมที่จะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ (Technical skills) ตามมาตรฐานสากล (The Institute of Food Technologists; IFT) และข้อกำหนดของสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการฝึกฝนความชำนาญในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) ด้านกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร การวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาภาวะผู้นำการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการเรียนรู้ทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร

เส้นทางอาชีพ :   

                         1. หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  วิเคราะห์ตรวจสอบ  วางแผน และกำกับนโยบายทางด้านอาหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

                         2. หน่วยงานเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ธุรกิจร้านอาหาร  โรงแรม หรือครัวของสายการบิน  ในตำแหน่งงานควบคุมการผลิต  การวางแผนกำลังคน  วางแผนการผลิต การจัดซื้อ การวิเคราะห์ตรวจสอบ การประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร  และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

                         3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว   ธุรกิจการผลิตและแปรรูปอาหารทั้งในรูป SMEs หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์การวิเคราะห์ทดสอบอาหาร เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร ธุรกิจจำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

จำนวนรับสมัคร : 40  คน

ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปีพ.ศ. 2561

เกณฑ์การรับสมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก : GPAX 20% O-NET 30% GAT (รหัส 85) 10% PAT1 (รหัส 71) 10% PAT2 (รหัส 72) 30% สอบสัมภาษณ์ ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผลการทดสอบสุขภาพจิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 084-075-1355

เว็บไซต์ :  www.fin.sci.tu.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)

ชื่อย่อ :    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)

คณะ :                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม

รายละเอียด :       หลักสูตรบูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และ นวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคและเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและลูกค้า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็น module โดยทุก module จะมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้จริงจากปัญหาและความต้องการของธุรกิจ

เส้นทางอาชีพ :    นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

จำนวนรับสมัคร : 40 คน

ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต ไม่จำกัด GPAX หรือสายศิลป์-คำนวณ GPAX ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก : GPAX 20% O-NET 30% GAT (รหัส 85) 10% PAT1 (รหัส 71) 10% PAT2 (รหัส 72) 30% สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 064-7092829 และ 085-1299196

เว็บไซต์ http://www.dsi.sci.tu.ac.th

Line: @dsi-tu