Loading...

ธรรมศาสตร์ ปลื้ม “หอสมุดฯ” เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดระดับโลก พร้อมยกระดับการบริการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับห้องสมุด OCLC เพื่อเป็นผู้นำส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

          จากแนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักค้นคว้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ห้องสมุดทั่วโลกตระหนักถึงการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยหนึ่งในเครือข่ายห้องสมุดที่รับความนิยมในระดับสากล คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) หรือ หน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

          โดยในปีนี้ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คณะกรรมการบริหารเครือข่ายห้องสมุดโอซีแอลซีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบาย และพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในเครือข่าย ให้สามารถแบ่งปันข้อมูล และช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของนักวิจัยและผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน “โอซีแอลซี” มีสมาชิกห้องสมุดและองค์กรการวิจัย (Research Organization) รวมกว่า 16,000 แห่ง จาก 124 ประเทศทั่วโลก ซึ่งหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโอซีแอลซี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคือ         

          1. การสืบค้นรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่างๆ ทั่วโลกผ่านระบบเวิลด์แคท (WorldCat)

          2. บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดผ่านระบบเวิลด์แชร์ ไอแอลแอล (WorldShare ILL: WorldShare Interlibrary Loan)

          3. มีระบบ EZproxy เพื่อให้บริการการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เมื่ออยู่นอกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

          ผศ.เอกรินทร์ ได้เล่าว่า ปัจจุบันห้องสมุดมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากเดิมไปสู่การบริการแบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งนับเป็นผลดีกับแวดวงวิชาการ และผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดเพียงแห่งเดียวหรือห้องสมุดภายในประเทศจึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

          ทุกขั้นตอนการพัฒนางานของหอสมุดฯ ล้วนเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “เป็นหนึ่งผู้นำด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย”