Loading...

THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS – May NO.1

Update: ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี และยังได้หารือกับ Australian National University สร้างความร่วมมือระดับคณะระหว่าง 2 สถาบัน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี

         รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน Celebrating a 20-year partnership ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP-NU) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยตลอด 20 ปี เป็นความผูกพันที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ผ่านความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การจัดตั้งโครงการ 2 + 2 แห่งแรกในประเทศไทย เป็นการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยการหาวิศวกรที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาเกือบพันคนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเรียนที่ University of Nottingham และได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นคือการมีโอกาสในเส้นทางการทำงานที่เพิ่มขึ้น

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP-NU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ด้วยความร่วมมือระหว่าง The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีก 2 ปีที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจาก 2 มหาวิทยาลัย เปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย

          ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Ms.Sarah Bown, International Student Recruitment and Partnerships Coordinator, ANU College of Business and Economics เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และผู้แทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

          โดยการหารือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Australian National University ผ่านรูปแบบของการทำ Dual Degree และโครงการระยะสั้น (Summer Program) ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้มีจำนวนของนักศึกษาออสเตรเลียมาศึกษายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น