Loading...

THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2018 – June NO.3

Update : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงานจากประเทศภูฏาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ Ministry of Labour and Human Resource ประเทศภูฏาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Short course training on Labour Administration for Officials from Ministry of Labour and Human Resources, Royal Government of Bhutan” ในวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายและแผนงานระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบงานรองรับเพื่อให้สามารถแปลงนโยบายไปการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยมีบุคลากรในภาครัฐจากประเทศภูฏาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานอาชีวมัยและความความปลอดภัยในการทำงานของ Ministry of Labour and Human Resource นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Ministry of Labour and Human Resource เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีส่วนในการส่งผลให้บุคลากรในภาครัฐของประเทศภูฏาน มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ และระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถกลับไปปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป