Loading...

“ธรรมศาสตร์” จับมือ SAIC Motor-CP มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมลุยงานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ “เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี” มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมลุยงานอุตสาหกรรมทันที ดัน "ศูนย์พัทยา" เป็น “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์”

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

          จากนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่จะยกระดับประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการขยายตัวของการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับต้นของประเทศ เล็งเห็นถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กำลังมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในการผลักดันไปสู่ EEC จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) โดยจะมีการร่วมมือในการทำวิจัยและการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือในการจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการวิจัยและการพัฒนาทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการนำผลงานด้านวิชาการที่สำเร็จออกสู่สังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศูนย์พัทยาให้เป็นศูนย์พัฒนาทางเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ในช่วงที่นักศึกษาอยู่ในสถานประกอบการจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ทั้งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของประเทศจีน รวมถึงการทำวิจัยร่วมกันในด้านวิศวกรรม หรือด้าน AI นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์รัฐบาล คือ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยนักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัยประมาณ 2 ปีครึ่ง ส่วนอีก 1 ปีครึ่ง จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าวิศวกรจบใหม่ พร้อมทำงานให้กับอุตสาหกรรมได้ทันที

          โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 3,000 คน  และจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ขยายพื้นที่มายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยจะเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมด้านซอฟแวร์เอ็นจิเนียริ่ง

           ด้าน Mr. Shi Guoyong ประธานบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) กล่าวว่า บริษัทยังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี และการบริการ เพื่อเข้ามาช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ที่สามารถร่วมมือระหว่างกันได้ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักศึกษา และบุคลากรที่มีศักยภาพในอนาคต และเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างที่บริษัทสามารถร่วมศึกษาและพัฒนากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในประเทศและตลาดในประเทศ เช่น การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ และรถยนต์ไฮบริด เป็นต้น

         รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมมือในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แต่ในส่วนความร่วมมือกับภาคธุรกิจนั้นยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งการร่วมมือกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมจะเพิ่มมิติใหม่ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อทำโมเดลนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ร่วมถึงต่อยอดการทำวิจัยต่างๆ การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติควบคู่กับไปการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

         บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างงบริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโต้โมทีฟ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น หรือ SAIC บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) โดยตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อประกอบรถยนต์แบรนด์ MG จากประเทศอังกฤษในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนารถยนต์พวงมาลัยขวาของ MG ด้วย ในปัจจุบันการจัดอันดับรถยนต์ในเมืองไทย รถยนต์แบรนด์ MG อยู่อันดับที่ 8 และเตรียมพัฒนารถกระบะรวมถึงรถพลังงานไฟฟ้า

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดนโนบายและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในการผลักดันให้ "ศูนย์พัทยา" เชื่อมต่อกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) และในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทางด้านการบัญชี การตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเข้ามาร่วมมือกับบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (SAIC Motor – CP) ได้มากขึ้นด้วย