นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
กองแผนงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1848
โทรสาร 02-564-2918
 
คุณวุฒิการศึกษา :
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.4)
สถาบันพระปกเกล้า
2544
Strategic Leadership
University of California,Berkeley สหรัฐอเมริกา
2540
Global Leadership 2000
California State University,
Hayward สหรัฐอเมริกา
2527
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมดีมาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2523
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ประวัติการทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2540-2545
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
2545
ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2544
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
2540-2543
ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541-2543
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
2537-2539
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537-2539
ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2536-2539
กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง
2536-2537
กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
2536
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2535
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532-2533
ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527-2528
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน สำนักงบประมาณ
 
ประสบการณ์ อื่น ๆ
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศเนปาล
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศศรีลังกา
ร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี
ดูงานด้านการจัดการและการบริหารในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รัสเซียสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (PNET) ระหว่างปี 2541 - 2545