วิสัยทัศน์ แบบงานฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย
เป้าหมาย แผนงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
นโยบายการบริหารงาน 9 ประการ แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
แผนงานฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
แผนงานฝ่ายวิชาการ แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
แผนงานฝ่ายการนักศึกษา แผนงานฝ่ายวิจัย
แผนงานฝ่ายการคลัง แผนงานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
แผนงานฝ่ายการทรัพย์สิน แผนงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม”
“ระดมพลังหลากหลาย สู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ รับใช้ประชา พัฒนาองค์ร่วม”
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่มีความลุ่มลึก   และโดดเด่นในองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ในทุกศาสตร์ เพื่อการพัฒนา  และการแก้ปัญหาให้แก่สังคมไทยและภูมิภาค   โดยมีระบบบริหารจัดการ     ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้นำ ในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ภารกิจ ด้านการวิจัยและการให้บริการสังคม
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยไทยได้
นโยบายการบริหารงาน 9 ประการ
1.
นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศในทางวิชาการ
2.
นโยบายด้านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
3.
นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

4

นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการแก่สังคม
5.
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6.
นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
7.
นโยบายในเรื่องการบริหารศูนย์การศึกษาในส่วนภูมิภาค
8.
นโยบายด้านการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
9.
นโยบายในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นของมหาวิทยาลัย
แผนงานฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
การปรับแก้ไขในเรื่องโครงสร้าง สนง.อธิการบดี และคำสั่งแต่งตั้ง ผอ.ต่างๆ ภายใน 3 เดือน
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ท่าพระจันทร์ภายในปีการศึกษา 2547
การดูแลกำหนดวันเวลาประชุมผู้บริหาร/ การประชุมกับแต่ละคณะ ทุกสัปดาห์
การดูแลสภาพแวดล้อมและปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
แผนงานฝ่ายวิชาการ
การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อดูแลวิชาพื้นฐานปริญญาตรี
การจัดระบบและตั้งคณะกรรมการดูแลบัณฑิตศึกษา
การจัดคณะทำงานดูแล-ส่งเสริมการทำ courseware ของ e-learningx
การจัดการดูแลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายใน และระหว่างศูนย์ การศึกษาต่างๆ และการเชื่อมโยงกับภายนอก
แผนงานฝ่ายการนักศึกษา
การลดค่าบริการทางกีฬาของศูนย์กีฬาที่รังสิต สำหรับนักศึกษา/บุคลากร
การจัดระบบการให้บริการการศึกษา   การประสานงานดูแลและจัดจัดการปัญหาต่างๆ   ของนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส นักศึกษาผู้พิการ
การจัดให้ที่ทำการของกลุ่มกิจกรรมศูนย์รังสิต รวมไว้ที่ยิม 7
การหามาตรการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆ ด้านโดยเร็ว
การจัดให้มีกิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ ที่รังสิต ทุกสัปดาห์
แผนงานฝ่ายการคลัง
การเตรียมระบบบัญชีและการเงินรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
การอำนวยความสะดวกและให้ความเป็นอิสระแก่ศูนย์ลำปางรังสิต/พัทยา
การประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน   และช่วยเหลืออำนวยความสะดวก การดำเนินงาน   โครงบริการสังคม ของ หน่วยงานต่างๆ
การกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มากที่สุด
จัดให้มี หรือปรับปรุงกฎ  ระเบียบ   เพื่อรองรับการบริหารงาน   บริการทางด้านสาธารณสุข    ของโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
แผนงานฝ่ายการทรัพย์สิน
การปรับปรุงระบบการบริการของสำนักงานทรัพย์สิน
การดูแลให้มีร้านอาหารที่มีคุณภาพ/ ราคาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์/ละคร หรือกิจกรรมอื่นใน theatre ของ Interzone ทุกสัปดาห์
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างอาคารจอดรถที่รังสิตโดยงบประมาณของสนง.ทรัพย์สิน
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างอาคารหอพักที่ลำปางโดยงบประมาณของสนง.ทรัพย์สิน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า/ บริการ
แผนงานฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสถานภาพและสภาพการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
การทำความเข้าใจกับบุคลากร การเตรียมระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับ
การจัดระบบการทำงาน/ขั้นตอน/การตรวจสอบ และพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี (ทุกกอง) ให้ชัดเจนและตรวจสอบได้
การศึกษาหาแนวทางและจัดทำข้อเสนอ เพื่อปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรในสายสนับสนุน ทั้งหมดให้ใกล้เคียง กับมหาวิทยาลัยในกำกับอื่น
 
แผนงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
การเตรียมการรองรับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับ สกอ.
การเตรียมปรับระบบงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยตามระบบการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นก้อน
การวางแผนบริหารจัดการในอนาคตที่เป็นรูปธรรมของ 4 ศูนย์การศึกษา
ประเมินผลการทำงานของทุกหน่วยงาน ตามข้อตกลงประเมินประสิทธิภาพกับรัฐบาล การเพิ่มอัตรากำลัง ศูนย์ลำปางและพัทยา และจัดงบประมาณสนับสนุนภารกิจ
การดูแลการก่อสร้างที่ศูนย์รังสิตและเตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ด้านติดกับทางรถไฟ
การจัดผู้รับผิดชอบเฉพาะในเรื่องการวางระบบและการประมวลข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 
แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
การปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษา
การจัดระบบการทำงานของสำนักงานอธิการบดีศูนย์รังสิต ทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และบุคลากรให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
การปรับระบบรักษาความปลอดภัย การเปิด-ปิดประตูศูนย์รังสิตและการรื้อถอนอาคารชั่วคราวของเอเชี่ยนเกมส์ ตลอดทั้งการตัดหญ้าพื้นที่ทั้งหมด
การจัดทำทางจักรยานที่มีหลังคาคลุมเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของศูนย์รังสิต
 
แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
การปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษา
การเพิ่มอัตรากำลังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ลำปาง
การจัดให้มีอาคารกิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน
การเร่งดำเนินการในเรื่องหอพักของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนระบบอำนวยความสะดวกอื่น
การส่งเสริมการเปิดการเรียนการสอนให้มากขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในด้านจำนวนสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาการสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการและการสร้างชุมชนทางการศึกษาขึ้น ณ ศูนย์ลำปาง
การแสวงหาความร่วมมือ และความสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ในการบริหารงาน กิจกรรมทางวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม
 
แผนงานฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
การจัดเตรียมวางระบบและระเบียบการบริหารศูนย์พัทยาที่ชัดเจน
การวางแผนพัฒนาศูนย์พัทยา   ให้เป็นศูนย์การศึกษาเต็มรูปแบบที่จะจัดการศึกษา   ระดับปริญญาโท /หลักสูตร นานาชาติและการฝึกอบรม
การแสวงหาความร่วมมือและความสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ในการบริหารงานกิจกรรมทางวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม
การเตรียมจัดโครงสร้างและระบบบุคคลากรประจำศูนย์พัทยาเพื่อรองรับภารกิจ
 
แผนงานฝ่ายวิจัย
การจัดระบบและองค์กรดูแลและส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
การเพิ่มทุนวิจัยพื้นฐานให้คณะที่ขาดแคลนเงินทุนวิจัย
แนวทางการเผยแพร่งานวิจัยในรูปการสัมมนา/จัดพิมพ์วารสาร
การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและหามาตรการสนับสนุนการวิจัยในทุกรูปแบบ
 
แผนงานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
การส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
การผลักดันหลักสูตรนานาชาติ    และการจัดระบบประสานงานการจัดการหลักสูตรนานาชาติ   ให้มีผู้รับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจในลักษณะดังกล่าว    ที่คณะต่างๆ ดำเนินการอยู่    และเพื่อพัฒนาให้เกิดหลักสูตร    และองค์กร บริหารกลาง ของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวขึ้น
 
แผนงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
จัดให้มีศูนย์ข่าวสารของ มธ. ที่มีอุปกรณ์สำหรับนักข่าวที่สมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักข่าวทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
การวางระบบการเผยแพร่ข่าวสารของ มธ.ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสม่ำเสมอ
การจัดทำตารางการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของ มธ.ต่อประชาคมและต่อสังคมภายนอก