นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 

สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ตึกโดม ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร.02-926-9487โทรสาร 02-9269485
email : pawarit@tu.ac.th
 
 
คุณวุฒิการศึกษา :
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2530
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) แพทยสภา
2528
ประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (สูติ-นรีเวชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
  หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
การติดเชื้อโรคเอดส์ในสตรีตั้งครรภ์ใน รพ.ธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2533)
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับอัตราตายปริกำเนิดที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
(Factors Related to Perinatal Mortality Rate at Thammasat   Chalermprakiat Hospital)
วารสารสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2533: 29 (2) : 21-31.ร่วมกับ จักรชัย จึงธีรพาณิช, วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ)
ทารก 1000 คนแรกคลอดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ. 2533)
รายงานสถิติประจำปี พ.ศ. 2531-2540 แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ. 2541)
ทารกคลอดและอัตราการตายปริกำเนิดใน 10 ปีแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ(พ.ศ. 2541)
รายงานการศึกษาเรื่อง ภาระงานของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. 2542-2543
รายงานการศึกษาเรื่อง ภาระงานของอาจารย์สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544
 
ผลงานด้านบริหาร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ฝ่ายวิชาการและวางแผน พ.ศ. 2531-2533
หัวหน้าสถานวิทยาศาสตรคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536-2540, 2543-ปัจจุบัน
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2542 (กย.-พย.42)
หัวหน้าแผนกสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ พ.ศ. 2531-2536
หัวหน้าสาขาวิชาสูติ-นรีเวชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก พ.ศ. 2540-2543
รักษาการหัวหน้าสาขาจักษุวิทยา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก พ.ศ. 2547
 
ผลงานด้านอื่น ๆ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2542-2546
กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2540-2542
ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหาร สภาอาจารย์ พ.ศ. 2541-2542
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ประธานกรรมการสวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ พ.ศ. 2531-2544
กรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2543
กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 2542
กรรมการดำเนินการจ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปการกลุ่มอาคารคณะแพทย์และโรงพยาบาล พ.ศ. 2542
กรรมการบริหารการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน