อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
รักษาการแทนอธิการบดี


รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิตB02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และความยั่งยืนB03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์B04
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังB05
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์B06
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการB07
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยB08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้B09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายB10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี ศิริไกร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาB11
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางผู้ช่วยรองอธิการบดี
C01
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนC02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตC03
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิตC04
อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางC05
อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปางC06
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C07
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายC08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์C10
อาจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้C11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์C12
อาจารย์ ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยC13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยั่งยืนC14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังC15
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศC16
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการC17
นายุบุญสม อัครธรรมกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C18
อาจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานประชุม กองกลาง
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6