อธิการบดี
รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิตB02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนB03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์B04
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังB05
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์B06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการB07
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยB08
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้B10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี ศิริไกร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาB11
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางผู้ช่วยรองอธิการบดี
C01
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนC02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตC03
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิตC04
อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางC05
อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปางC06
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C07
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายC08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์C10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้C11
อาจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้C12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์C13
อาจารย์ ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยC14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนC15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC16
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศC17
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC18
นายุบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C19
อาจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานประชุม กองกลาง
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6