ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
รักษาการแทนอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต
B02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และความยั่งยืน
B03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
B04
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
B05
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
B06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
B07
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
B08
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
และการเรียนรู้
B09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
B10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี ศิริไกร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
B11
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
B12
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
B13
รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
B16
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
B18
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
B19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
B20
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
B21
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
B25
ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
B26
รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
B28
ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
B29
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สาริสุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
B30
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
B32
รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
B33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
B34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
B35
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
B36
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
B37
ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
B39
อาจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
B40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
B41
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
B42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
B44
นางพรพิมล บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานประชุม กองกลาง
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6