ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.  สมคิด เลิศไพฑูรย์
รักษาการแทนอธิการบดีนาย สมชาย พูลสวัสดิ์
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นาง พรพิมล บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์  เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และความยั่งยืนรองศาสตราจารย์  พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6