นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-221-6171-80 ต่อ 2009 โทรสาร.
Email : pct@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
M.A. Social Anthropology
University of Kent at Canterbury
-
M.Phil Social Anthropology
University of Kent at Canterbury

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
งานภายในมหาวิทยาลัย
ปี
ตำแหน่ง
2538-2544, 2547-2550
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
-
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ.
-
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ
-
กรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์
-
กรรมการหลักสูตรวิชาพื้นฐาน
-
กรรมการดำเนินงานโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
-
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทตัวแทนคณะฯ และประเภททั่วไป
-
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
-
กรรมการโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
-
กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
-
กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท ด้านสหวิทยาการ
-
กรรมการประจำสำนักหอสมุด
-
กรรมการประสำสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.)
-
กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
-
กรรมการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
-
กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย
-
คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ มธ. ศูนย์รังสิต (อาคารพิพิธภัณฑ์,อาคารบรรยายรวม 1, อาคารหอสมุด, อาคารวิทยบริการ)
-
กรรมการกองทุน ?กองทุนวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร์?
-
กรรมการทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย
-
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่
-
กรรมการทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารสื่อการสอน
-
กรรมการกายภาพ มธ.

งานภายนอกมหาวิทยาลัย
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
-
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
-
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-
ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามมติฯ สภาผู้แทนราษฎร
-
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-
กรรมการบริหารการประปานครหลวง
-
คณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
-
คณะทำงานกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำฯ กระทรวงมหาดไทย
-
อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย
ป่ี
ตำแหน่ง
2001
?The Chinese of Thailand? ใน The Chinese in SEA. Ed. Chan Khok Bunn Singapore : 2001

งานเขียน
ปี
เรื่อง
2549
ทุนทางสังคมและแบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน สถาบัน สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. 2549

งานวิจัย
ปี
เรื่อง
2538
ปรากฏการณ์อาคารสูงในเขตชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
2539
โครงการวิจัยดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
2540
ผลกระทบทางสังคมจากสลากออนไลน์
2544-2546
การจัดการหวยใต้ดินเข้าสู่ระบบ
2548
โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัย
2549
ปัญหา อุปสรรค และทางออกในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ปี
สาขาวิชา
-
มานุษยวิทยาการเมือง
-
ชาติพันธุ์วิทยา
-
จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
-
พิธีกรรมวิเคราะห์

ประสบการณ์อื่น ๆ
วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ปี
ตำแหน่ง
-
วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
-
สถาบันพระปกเกล้า
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กรมยุทธศึกษา กองทัพบก
-
หลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎร