นายสรรพจน์ มาพบสุข
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1261 โทรสาร. 02-564-4408
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2538-2542
ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542-2546
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหารและเกียรติประวัติต่าง ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
2545
รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14
2543
รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2552
การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7”
2554
การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม 1-2-3 ครั้งที่ 1
2555
การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557
การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์