นางศจี ศิริไกร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1528 โทรสาร. 02-224-8099
Email : sajee@tbs.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2550
Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2539
M.B.A. (Management of Technology)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2535
B.Eng. (Industrial Engineering)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ตุลาคม 2541-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มกราคม 2554-ธันวาคม 2556
หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มิถุนายน 2539-กันยายน 2541
ผู้ประสานงานธุรกิจโครงการและผู้ส่งมอบ กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์
สิงหาคม 2535-พฤศจิกายน 2537
นักวิเคราะห์แผนคลังและการจัดส่งน้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เมษายน-กรกฎาคม 2535
วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บจก.เพลเม็ค กลุ่มบริษัทมินิแบ

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2552-2559
การสอบทานความเชื่อมั่นในการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Service Design TCDC 2557
ธันวาคม 2554
Eco-products Management for Thailand
มีนาคม 2552
Blue Ocean Strategy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2551
การตรวจสอบประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2551-ปัจจุบัน
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2558-2559
กรรมการมูลนิธิส่ง