อาจารย์ ดรยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๒ ถ.ลำปาง-เชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐
โทร. ๐๕๔-๒๖๘-๗๐๑-๘ โทรสาร. ๐๕๔-๒๖๘-๗๐๒
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2557
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร เศรษฐศาสตร์แนวระบบนิเวศ
มหาวิทยาลัยลีดด์ สหราชอาณาจักร
2545
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ปี
ผลงาน
2556
ิยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์, Mette Termansen, Claire Quinn. 2556. ระบบกรรมการสิทธิ์ในการจัดการระบบประมงที่ซ้บซ้อน.
10th International Conference of the European Society for Ecological Economics. ลีล ประเทศฝรั่งเศส: 18-21 มิถุนายน 2556.
2556
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์, Mette Termansen, Claire Quinn.2556. ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดระบบประมงที่ซับซ้อนโดยวิธีทดลองเลือก.
Journal of Ecological Economics 93(0), หน้า 363-373.
2554
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ และ Mette Termansen. 2554. การวิเคราะห์การจัดสรรกรรมสิทธิในการประมง โตเลสาป กัมพูชา,
การประชุมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2554 (5-6 กันยายน 2554), โคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก