นายไชยณรงค์ จักรธรานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ห้อง 413 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1009, 02-564-4567 โทรสาร. 02-564-4418
Email : cchainar@engr.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2549
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาววิศวกรรมเครื่องกล
University of Tokyo, Japan
2541
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2541-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2550-2551
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2551
คณะกรรมการโครงการนำร่อง "มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม"
2550-2551
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน, โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารควบคุม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรักษ์พลังงาน

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2550
ที่ปรึกษาอบรมวิทยากรและบริหารโครงการ การให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด กองฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน
2550
คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็ก มธ. ศูนย์รังสิต
2549-2550
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน, โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME's), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2549-2550
วิทยากรอบรมด้านความร้อน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยัง