อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-223-3756 โทรสาร. 02-224-8099
Email : tao_oasis@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2548-2549
Master of Laws in International Commercial and Business Law
University of East Anglia, Norwich, England
2544-2547
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544-2545
เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2544-2545
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิชาว่าความ
สภาทนายความ
2540-2543
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540-2543
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2545-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายแพ่ง ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มธ.
2557-ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง
2557-ปัจจุบัน
อนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรม
2555-ปัจจุบัน
อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการขนส่ง
2555-ปัจจุบัน
อนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ
2553-ปัจจุบัน
รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการนักศึกษาด้านวินัยและจริยธรรม มธ.
2549-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2553-2556
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
2554-2556
ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
2553-2556
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มธ.
2552-2554
รองผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
2551-2552
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการนักศึกษาด้านวินัยและจริยธรรม มธ.
2549-2553
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2547-2548
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา