นางชุลีพร เกษโกวิท
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานอธิการบดี ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2038-9 โทรสาร. 02-224-8099
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2516
วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2521
ครุศาสตรมหาบัณฑิต โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
ประกาศนียบัตร "การบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-2555
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนการเมือง
-
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ทพ.) กระทรวงพลังงาน
-
กรรมการบริหารโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการบริหารโครงการนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาในเขตเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
-
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-
อนุกรรมการติดตามสอดส่อง วินิจฉัยการโฆษรา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
-
กรรมการโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
-
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
-
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท หลักสูตรการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
-
ประธานคณะกรรมการบริการสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
-
ผู้จัดการ "วารสารธรรมศาสตร์"
-
กรรมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นและมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
-
กรรมการศูนย์ศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้จัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์