นายโรจน์ คุณเอนก
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1004,1014 โทรสาร. 05-564-2907
Email : roj_khunanake@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประจำสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551-ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
2551-2552
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2551
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE)
-
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (TSHE)
-
คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOSThailand)
-
กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์