นายดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1016-7 โทรสาร. 02-564-2905
Email : dichapong@tbs.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547-2552
Ph.D. in Accounting and Information Systems
University of Canterbury, New Zealand
2542-2544
M.S. in Accounting (Real Estate)
University of Connecticut, USA
2539-2541
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538-2539
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2538
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2556-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2554-2555
คณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2553-2554
ประธานคณะทำงาน Thailand for Asian-Oceania Standard Setters Group (TAOSSG) เรื่อง Consolidation.
สภาวิชาชีพบัญชี
2553-ปัจจุบัน
นักวิจัย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
2553-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2541-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542-ปัจจุบัน
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง
2542-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2539-ปัจจุบัน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2541
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม Audit Command Language, Prodigy, Singapore
-
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
-
การบัญชีสำหรับกิจการโรงพยาบาลและโรงแรม (Hospitality Business)
-
การรวมธุรกิจ และการจัดทำงบการเงินรวม
-
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการประเมินตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
-
การตรวจสอบสารสนเทศ และการตรวจสอบบัญชีโดยเทคโนโลยี
-
การประเมินมูลค่าธุรกิจ และ กรประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์