นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3137 โทรสาร. 02-623-5089
Email : eakboon@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2525
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
2535
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540
D.E.A. (Droit Public)
Université des Sciences des sciences Sociales de Toulouse
2545
Doctorat en Droit
Université des Sciences des sciences Sociales de Toulouse

ประวัติการทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะนิติศาสตร์
-
หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรทางกฎหมาย