นายอรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2002, 2022, 02-564-4440 ต่อ 1011 โทรสาร. 02-224-8105
Email : attakrit219@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2550
Ph.D. Economics and Political Science
Claremont Graduate University, USA.
2544
M.A. Economics
Claremont Graduate University, USA.
2542
B.A. Business Economics
Pitzer College (Claremont Colleges), USA.

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2542
นักวิชาการพาณิชย์ (Internship) การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2547
นักวิชาการคลัง (Intership) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2547
นักวิเคราะห์และวิจัย กองทุนรวมและการวิจัย ไทยธนาคาร
2551-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
2553-2554
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน
2554-2556
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2555
ที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2555-2556
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2556-ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการเลือกตั้ง (รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร)
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง (กกต.)
2556-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง (กกต.)
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม (กกต.)
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (กกต.)