นางอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1117,1121 โทรสาร. 02-564-4405
Email : anchara_p@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2551
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533
Master of Science in Public Relations,
University of Southern Mississippi, USA.
2529
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-สิงหาคม 2555
หัวหน้ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม-สิงหาคม 2555
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป
2552-2554
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนหน่วยงาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-ปัจจุบัน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2554
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543-2544
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์