นางสาวสายฝน สุเอียนทรเมธี
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตึกโดม ชั้นล่าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. 02-613-3155-6, 054-268-701 ต่อ 5002 โทรสาร. 02-268-701 ต่อ 5119
Email : nsaifon@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ปี
ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
-
Civil Society and Democratic Development,
Sanya Dharmasaki Institute for Democracy
(458 pages). in Thai
-
Bunyawat (The Last King of Lampang City) and Development
of Lampang City in 1857-1922 Bunyawatvitthayalai School (51 pages)