นายสุปรีดี ฤทธิรงค์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกโดม ชั้นสอง
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-613-2029 โทรสาร. 02-224-9423
Email : sdr@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2009
Ph.D. (Architecture)
Illinois Institute of Technology,
Chicago Illinois, USA.
1997
Master of Construction Management
Washington University in St. Louis, USA.
1997
Master of Architecture
Washington University in St. Louis, USA.
1992
Bachelor of Industrial Design
(Industrial Design)
Chulalongkorn University

งานด้านการวิจัย
ปี
หัวข้องานวิจัย
-
Art of Wind Power InterProfessional Project,
Illinois Institute of Technology
2006
Bamboo Bundling for Simple-truss structure College
of Architecture, Illinois Institute of Technology, 2006