นายดนุพันธ์ วิสุวรรณ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1801 โทรสาร. 02-564-3095
Email : vdanupun@engr.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
ปริญญาเอก Ph.D. (Manufacturing Engineering and Management)
University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
-
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548-2549
รองผู้อำนวยการสาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547-2550
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-2549
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545-2547
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539-2541
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-2553
กรรมการบริหารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
หัวหน้าโครงการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
-
โครงการการเพิ่มศักยภาพของ SMEs สาขาภาคการผลิตด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-
ประธานอำนวยการ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Quality and Reliability 2007
-
กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
-
กรรมการจัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
-
กรรมการข่ายงานการจัดการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงาน
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัยโลจิสติกส์ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความวิจัยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
ดำเนินรายการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2547)
-
กรรมการดำเนินการจัดสัมมนานานาชาติ "การค้าการลงทุนระหว่างไทยและยูนาน" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์