นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7400-1 โทรสาร. 02-516-2704
Email : nuntavarn@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2530
ปริญญาเอก School of Public Health
มหาวิทยาลัย California USA.
2524
ปริญญาโท School of Public Health
มหาวิทยาลัย California USA.
2521
ปริญญาโท Science in Bio-statistics & Epidemiology
มหาวิทยาลัย California USA.
2518
ปริญญาตรี Science in Biology
มหาวิทยาลัย California USA.

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2549-ปัจจุบัน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2547-2548
รองคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545-2547
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544-2545
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541-2543
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการหลักสูตรวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมการวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-
ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
-
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าพลัง ความร้อน และเหมืองถ่ายหินลิกไนต์ อ.เม่าเมาะ จ.ลำปาง
-
คณะกรรมการบริหารสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการ สร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล