นายอนุชา ทีรคานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3201-5, 02-613-3200 โทรสาร. 02-226-2112
Email : anuchathira@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2543
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Journalism)
มหาวิทยาลัย Southern Illinois USA.
2539
ปริญญาโท Master of Science (Journalism)
มหาวิทยาลัย West Virginia USA.
2532
วารสารศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2546-2549
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
-
อนุกรรมการจัดกิจกรรมแสดงและนิทรรศการในงานเทศกาลหุ่นเอเชีย-ยุโรป
-
หัวหน้าคณะผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซี่ยน
-
ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน