นายกำพล รุจิวิชชญ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213 ต่อ 7239, 9436 โทรสาร. 02-516-5379
Email : kruchiwit@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ปริญญาเอก (Environmental Science and Public Policy)
Geoge Mason University, USA.
2531
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2547-2549
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545-2547
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-พฤษภาคม 2556
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
กรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
-
บรรณาธิการวารสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
-
อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Environmental Health Sciences, Microbial Ecology, Environmental Management มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนต่าง ๆ