นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนอธิการบดี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. มธ.ท่าพระจันทร์ 02-613-2002, 02-613-2022
มธ. ศูนย์รังสิต 02-564-2909, 02-564-4440-59 ต่อ 1111 โทรสาร. 02-224-8105
Email : somkit1959@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2537
ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
สถาบัน IIAP.ประเทศฝรั่งเศส
2533
ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน
(Doctorat en droit)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
(Paris II, FRANCE)
2530
ปริญญาโท กฎหมายมหาชน
(D.E.A. de droit public interne)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
(Paris II, FRANCE)
2527
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
2525
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2539
ประธานศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2539-พ.ศ.2546)
- กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง พ.ศ. 2544
2540
-สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. จนถึง พ.ศ. 2544
- กรรมการปฏิรูประบบราชการ จนถึง พ.ศ. 2543
2543
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง จนถึงปัจจุบัน
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
2544
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มธ. ถึง พ.ศ. 2547
2546
- กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าผู้ทรงคุณวุฒิ จนถึงปัจจุบัน
- อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ สำนักงาน ก.พ. จนถึงปัจจุบัน
2547
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สองวาระ)
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญและผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ จนถึงปัจจุบัน
2550
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551
- กรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
- สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
- อกพร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ
- อกพร. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.
2552
- กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ
- รองประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2548-2550
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2553
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2556
- ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2556
- ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
-
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.), มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.), ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.),
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.), จตุตถดิเรกคุณากรณ์ (จ.ภ.)
-
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
2538
- รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2538
2541
- รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
-
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี 2546 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
2550-2552
- รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2550-2552)
2550
- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
-
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขานิติศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ