นายโกวิทย์ พวงงาม
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2501 โทรสาร. 02-224-9417
Email : ko_wit517@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2519
คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532
Ph.D. ทางด้านการพัฒนาชนบท
University Republic of the Philippines

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2521-2534
รับราชการในกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2535-2539
อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547-2549
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-2547
เป็นกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548-ปัจจุบัน
เป็นกรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
2541-2545
เป็นกรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
2548-2550
-
2541-2549
เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
2545-ปัจจุบัน
เป็นกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าด้านการปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส

ประสบการอื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่นและการบริหารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
-
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
-
หนังสือตำรา ?การปกครองท้องถิ่นไทย : (พิมพ์ครั้งที่ 7) หลักการและมิติใหม่ในอนาคต? สำนักพิมพ์วิญญูชน 2552.
-
การปกครองท้องถิ่นไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3) สำนักพิมพ์ บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด. 2551
-
การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ (พิมพ์ครั้งที่ 3) สำนักพิมพ์ บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด. 2551
-
การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น ทุนสนับสนุนจากโครงการตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
-
ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, สำนักพิมพ์เสมาธรรม 2550
-
ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ, มิสเตอร์ก๊อปปี้. 2549
-
มิติใหม่การปกครองท้องถิ่น วิสัยทัศน์กระจายอำนาจและการบริหารงานท้องถิ่น สำนักพิมพ์เสมาธรรม. 2548-2549
-
การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์. สำนักพิมพ์เสมาธรรม. (2547) - อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่ สำนักพิมพ์วิญญูชน 2546