นายสมชาย ชคตระการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 219 อาคารบรรยายรวม 4
เลขที่ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4490 โทรสาร. 02-564-4485
Email : thammasat2554@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2532
B.Sc. (Agricultural Science)
(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
Tokyo University of Agriculture, Japan
2534
M.Sc. (Agricultural Science)
(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
Tokyo University of Agriculture, Japan
2537
Ph.D. (Agricultural Science)
(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
Tokyo University of Agriculture, Japan

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป มธ.
-
ผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มธ.
-
รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
-
รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
-
รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
-
ประธาน คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์แห่ง มธ.
-
ประธาน คณะกรรมการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
อนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐอุตสาหกรรมฯ วุฒิสภา
-
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม (สปกช.) สำนักนายกรัฐมนตรี
-
ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
-
กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ