นายประทีป พันธุมวนิช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9051 โทรสาร. 02-986-9205
Email : 081-833-0273

ประวัติการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2546
ทันตแพทยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
ทันตแพทยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2541
อนุมัติบัตรทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา
2513
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2510
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการทันตแพทยสภา
-
กรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.)
-
Expert Panel in Oral Health, World Health Organization (WHO)
2555-2559
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศปท) ทันตแพทยสภา
2539-2545
คณบดี (ก่อตั้ง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2537
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2530-2532
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2559
ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
ที่ปรึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2556
ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง