นางวีรยา ฉิมอ้อย
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกโดม ชั้นสอง ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1015, 1016 โทรสาร. 02-564-2905
Email : sweeraya@engr.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา :
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2542
ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Geotechnical Engineering)
Hiroshima University, Japan
2540-2541
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537-
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2537-2538
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
2542-2543
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2543-2545
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2545-2546
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา
2548-2550
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์อื่น
ปี
ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน
Assistant Editor of an International Journal ?Physical Modelling in Geotechnics?
2548-2550
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์