นายอนุสรณ์ อุณโณ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-696-5875, 02-564-4440-4 ต่อ 5800 โทรสาร. 02-696-5812
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
Ph.D. (Anthroplogy)
University of Washington
-
MA. (Anthroplogy)
University of Washington
-
สม.ม.(มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ปี
หัวข้อ
2552
คนทำตาล : ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และสำนักและการเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองของชาวสวนบางนางลี่. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2548
การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2548
"เกษตรกรรมยั่งยืน : การรุกคืบของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการโต้กลับ" ใน ความรู้กับการเมืองเรื่องทรัพยากรในกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2547
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวมในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน