นายประวิทย์ เขมะสุนันท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารสำนักหอสมุดเดิม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3101, 02-623-5055 โทรสาร. 02-623-5060
Email : kkhae@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2004
Doctor of Philosophy in Economics
(Financial and Monetary Economics)
West Virginia University,Morgantown, West Virginia
1999
Master of Arts in Economics
Youngstown State University, Youngstown, Ohio
1986
Master of Business Administration
Youngstown State University, Youngstown, Ohio
1983
Bachelor of Engineering
(Chemical Engineering)
King Mongkut's University of Technology

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
-
กรรมการทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
-
บรรณาธิการ วารสารไทยคดีศึกษา
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัทปิคคาอินเตอร์ จำกัด
-
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทปิคคาอินเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทปิคคาอินเตอร์ จำกัด
-
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทปิคคาอินเตอร์ จำกัด