นายประชา คุณธรรมดี
ประธานสภาอาจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ประธานสภาอาจารย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ ตึกโดมบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1996-7 โทรสาร. -
Email : ajarn.pracha@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2552
Ph.D. (Natural Resources)
The University of Tennessee, USA
2547
M.A. (Economics)
Georgia State University, USA
2541
M.A. (Economics)
Thammasat University, Thailand
2539
B.A. (Economics, 2nd class honors)
Thammasat University, Thailand

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2555-ปัจจุบัน
กรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
2554-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์
2554-ปัจจุบัน
อนุกรรมการบริหาร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
2552-2555
กรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2552-2554
กรรมการกระบวนการสร้างคุณค่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2553-2554
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2555-ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
2552-2555
ผู้ตรวจตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับกรม สถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ