นายดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2646, 02-613-2601 โทรสาร. 02-222-0869
Email : dumrong29@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2541
Ph.D. สาขา Curriculum and Instruction(Reading Education)
University of Maryland College Park
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2537
M.Ed. สาขา Reading Education
Towson State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2534
อ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ตุลาคม 2555-มกราคม 2556
รักษาการตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2551-2554
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
2547-2550
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2546-2548
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ (EBM)
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องเอก ภาษาอังกฤษศึกษา
-
เป็น Visiting Scholar มหาวิทยาลัย George Mason University มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชา Language Assessment และวิชา Action Research
-
กรรมการภาควิชาภาษาอังกฤษ
-
กองบรรณาธิการวารสาร Journal of English Studies
-
กองบรรณาธิการวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กองบรรณาธิการวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องเอก ภาษาอังกฤษศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
-
กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี อังกฤษอเมริกันศึกษา
-
ประธานคณะกรรมการร่างหลักสุตรปริญญาโทต่อเนื่องเอกสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
-
ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและอาชีพ มหาวิทยาลัยเกริก
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง