นายกิตติ ประเสริฐสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-5000-3 ต่อ 304 โทรสาร. 02-564-4888
Email : kitt@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
Ph.D. in Asian Studies
University of California, Berkeley, U.S.A.
2541
M.A. in Asian Studies
University of California, Berkeley, U.S.A.
2537
M.A. in Japanese Linguistics
Keio University, Japan
2533
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษญี่ปุ่น) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2550-2555
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2553-2555
หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2549-ปัจจุบัน
กรรมการโครงการนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2546-2549
กรรมการโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2544-2549
กรรมการโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
2538-2548
อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
ส.ค.-ธ.ค. 2548
Visiting Professor, Dept. of Political Science, UC Berkeley
2537-2538
Marketing & Coordination Dept., บริษัทมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
2534-2537
ผู้ประกาศข่าว NHK Radio Japan