นางสาวปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-696-6306-8 โทรสาร. 02-986-8601-2
Email : jparich@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2553
ปริญญาเอก (Ph.D.) Theatre an Cultural Studies
University of Hawaii, USA.
2534
ปริญญาโท (M.F.A. in Directing and Theatre for Youth)
Arizona State University, USA.
2533
ฝึกอบรมในสาขาวิชา Curriculum and Instruction, with Teachign Intership
Chapman College, Arizona, USA.
2530
ปริญญาตรี (B.A. in Theatre and Film) เกียรตินิยม Magna cum Laude
Hunter College of City University of New York, USA.

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
2543-2547
โอนย้ายไปบรรจุที่สาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
2537-2543
อาจารย์ประจำสาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2535-2537
หัวหน้าสาขาการละครที่ Tascosa High School มลรัฐ Texas USA.
2545-2548
อาจารย์สอนในตำแหน่ง Lecturer ให้กับ Department of Theatre and Dance, University of Hawaii USA.
2548-2553
ผู้บรรยายพิเศษให้กับ Department of Southeast Asian Studies