นายเฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9605-6, 02-986-9434 ต่อ 111 โทรสาร. 02-986-9434 ต่อ 115
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2541
Master of Science in Architecture Studies สาขาวิชา Building Technology
Massachusetts Institute of Technology, USA.
2536
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ
-
หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาปัตยกรรมยั่งยืน
-
บรรณาธิการบริหารวารสารวิจัย BUILT
-
บรรณาธิการบริหารวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS)
2550
กรรมการวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552-ปัจจุบัน
ผู้พิจารณาบทความของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ "Building and Enivronment"

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานสาขาวิชาสถาปัตกยรม
-
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา
-
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ