นายณรงค์ สาริสุต
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์ (สำนักงานชั่วคราว) กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1841 โทรสาร. 02-564-2911
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2519
ภ.บ. (เกียรตินิยม) เภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
M.S. Pharmaceutics
University of Iowa, USA
2524
Ph.D. Pharmaceutics
University of Iowa, USA

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549-ปัจจุบัน
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549-ปัจจุบัน
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547-2550
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2537-2540
รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2526-2530
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2534-2541
อนุกรรมการสาขาเภสัชศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2547-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532-ปัจจุบัน
อนุกรรมการวิชาการ สาขาอุตสาหกรรมเภสัช ในคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2551-ปัจจุบัน
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2545-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545-ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ