นายสมนึก ตั้งเติมสิริกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9009 ต่อ 1100 โทรสาร. 02-986-9112-3
Email : somnuk@siit@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2527
ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529
ปริญญาโท วศ.ม.
มหาวิทยาลัยโตเกียว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
2532
ปริญญาเอก วศ.ด.
มหาวิทยาลัยโตเกียว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
-
Vice President, Asian Concrete Federation
-
Advisory Board, Journal of Advanced Concrete Technology (ACT)
-
ที่ปรึกษากรรมการวิชาการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหลายชุด
-
ประธานกรรมการและกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลายการประชุม

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
อื่น ๆ
2536
รางวัลโยชิดะ จากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศญี่ปุ่น
2542
รางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศญี่ปุ่น
2542
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2551
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้งแต่ พ.ศ. 2554
สมาชิกกิตติมศักดิ์ Japan Concrete Institute
2555-2556
Chair Professor กลุ่มปูนซีเมนต์และคอนกรีต บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)